Ek sal die beker

"Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van die HERE aanroep

Dankie dat ek na 'n werk toe kan gaan

Dankie Here. Dankie Vader dat ons hierdie oggend kon wakker word uit 'n warm bed. Dankie Here dat ek iets het om net-nou te eet, al is dit nie 'n vyfster maaltyd nie. Dankie dat ek na 'n werk toe kan gaan, al voel ek soms ongelukkig - en dis dalk weens my eie onvergenoegdheid. Dankie Here, dat ons gratis suurstof kan inasem, dankie dat U in meer voorsien as wat geld kan koop. Dankie Here, dat ek kan lewe op hierdie oomblik, al is ek miskien siek. Dankie Here, dat ons in 'n ongelooflike land kan bly, al is ons soms bekommerd. Dankie Here, dat ons die beste klimaat in die wêreld het, dat ons nie in 'n oorlog gewikkel is soos baie ander lande nie. Dankie Here, dat U ons beskerm, maar ook by ons staan as iets verkeerd geloop het. Dankie Here, dat ons só baie geleenthede het in Suid-Afrika, en Here, bo alles, dankie dat ons herlewing in ons land sien, op 'n skaal wat ons nog nooit voorheen gesien het nie. Dankie Here, dat ons U hier openlik kan aanbid, rugbystadions kan volpak en uit volle bors U Naam uitsing en uitjubel. Dankie Here, dat U vir ons geliefdes gee aan wie ons verbind kan wees. Dankie Here, dat ons in 'n verhouding met U kan staan, en dat ons kan weet U is aan ons kant. Dankie Here, dat U die beste vir ons in gedagte het, en nie elke gebed verhoor wat ons uit onkunde en selfsug bid nie. Dankie Here, dat U die toekoms ken, en daarvolgens vir ons deure oop en toe maak. Dankie Here, dat U nie swig voor ons aardse, sondige begeertes nie, maar U soewereiniteit en integriteit laat geld. Dankie Vader, as ons soms tot die besef kom, dat dit baie, baie goed met ons gaan, al sien ons dit nie altyd raak nie. Ons dank U, in die Naam van Jesus.

Wat leer dit my?

Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Reg en geregtigheid. God se seën rus dus op die wat die reguit pad loop, nie besig is met bedrog en onderduimsheid nie. Die wat binne die raamwerk van God se Wet bly, (want dis goed), dit leer ons die regte pad. Om in Jesus se voetspore te bly, is om te honger en dors na wat reg is. Om daardie onder-skeidingsvermoë aan te kweek wat naderhand so fyn op ons gewete en verstand inwerk, dat ons presies weet wat reg en verkeerd is. Geseënd is jy. Want jy sal versadig word. Met wat? Met God se geregtigheid. Met Sy insig, met kennis van wat reg en verkeerd is. En weet jy, ons het nie eers die Bybel nodig om te weet hoeveel seën is daar op die regte pad nie. Dis sommer in elk geval so. Jesus het baie mooi daardie pad gewys, en geloop. Met die oog gevestig op Jesus, kán ons dáárdie stuk seën verkry. Verniet. 

RED WAT VERLORE GAAN,

RED WAT VERLORE GAAN,
  SOEK DIE WAT STERWE,
  RUK HUL ONTFERMEND
  UIT SONDE EN DOOD! 
  WEEN OOR DIE DWALENDES,
  RIG OP WAT STRUIKEL,
  BRING HUL DIE LIEFDE
  VAN JESUS SO GROOT! 

KOOR:
  RED WAT VERLORE GAAN,
  SOEK DIE WAT STERWE!
  JESUS IS LIEFDEVOL,
  JESUS KAN RED. 

2. HOE HY GEMINAG WORD,
  IMMER NOG WAG HY,
  WAG OM BOETVAARDIGES
  LEWE TE GEE; 
  PLEIT MET HUL VRIENDELIK,   
  PLEIT NOGMAALS DRINGEND:    
  ELKEEN WAT GLO,
  VIND VERGEWING EN VREE. 

3. DIEP IN DIE HEIDENHART,
  PROOI VAN DIE BOSE,
  SKUIL DAAR 'N BEELD
  WAT GENA KAN HERSTEL 
  ONDER GODS LIEFDEHAND
  TRIL DAAR WEER SNARE
  LEWE DIE SIEL
  OP DIE HEER SE BEVEL. 

4. RED WAT VERLORE GAAN,
  JESUS VERWAG DIT,
  KRAG TOT DIE WERK
  SAL GODS GEES U VERLEEN;    
  LEI NA DIE NOUE WEG
  ALMAL GEDULDIG,
  JUIS OOR VERDWAALDES
  HET JESUS GEWEEN

Word almal gered

Word almal gered, ongeag?

Word almal gered, ongeag?

Almal word gered deur genade, sonder verdienste en dit is ‘n geskenk (“gawe”) van God:

Efes 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

Efes 2:9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

Niemand kan ook na Jesus kom as die Vader hom/haar nie trek nie:

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Die hele reddingsproses is ‘n genadeproses wat deur God geinisieer was, deur God “gewerk” word en deur God voltooi sal word:

Efes 2:10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Dit eintlik teen ons wil dat God ons “trek” om gered te word. Anders kan elkeen spog dat hy self gekies het om Jesus te volg wat teen die Skrifte praat:

Joh 15:16 Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

Die volgende Skrifte gee die proses van God se plan en hoe Hy almal gaan trek en gaan red!

1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Let op die woord “almal” sluit niemand uit nie!!! Natuurlik stem meeste mense nie saam met God nie. Maar vir min is dit beskore om dit te glo:

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Want “baie” bely dat hulle self besluit het om in Jesus se naam goeie werke te doen en dit is Jesus se antwoord op die “baie”:

Mat 7:22 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? Mat 7:23 En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Elkeen sal met vuur “gesout” word:

Mar 9:49 Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word.

En elkeen sal deurdieselfde vuur gered word:

1Kor 3:13-15 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word,sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Ek wil vir julle ´n toekoms gee

"Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie     teenspoed nie; Ek wil vir julle ´n toekoms gee, ´n verwagting!" (vs. 11)

    Ek sit en dink aan my boetie wat al vyf jaar oorlede is. En ek wonder waarom     dit juis hy moes wees wat moes doodgaan. En skielik besef ek dat, as dit nie     vir daardie gebeurtenis in my lewe was nie, ek nie sou wees waar ek nou is     nie. Skielik dink ek aan ander dinge wat in die afgelope paar jaar met my     gebeur het en ek weet verseker dat ek ook daarsonder nie op hierdie plek sou     wees nie.

    Vir die eerste keer in my lewe sien ek ´n klomp dinge in perspektief en ek     besef dat dit deel van God se plan was om my voor te berei en in plek te     skuif vir die werk wat ek nou vir Hom doen. Ek kan skielik sien hoe elke     ding sy plek het en waarom dit nodig was.

    Voel jy miskien vandag dat daar dinge in jou lewe is wat net nie sin maak     nie? Dinge wat met jou gebeur het waarvan jy nog steeds nie die ´hoekom´ kan     insien nie? Miskien sal jy ook nooit die ´hoekom´ verstaan nie. Onthou egter     vandag se sleutelvers en weet dat God belowe dat Hy ´n plan vir jou lewe     het. Hierdie plan is vir jou eie beswil en, alhoewel daar soms dinge gaan     gebeur wat seermaak of onaangenaam is, sal ook dít vir jou eie beswil en     deel van God se wonderlike plan vir jou wees!

Stilte

 

Stilte

Die oggend is nog stil om ons: Geen mense stemme of karre wat gons. Onbekend is die loop van die dag, net hoop en opwinding wat wag. Heer, ek bid U seën oor elke mens, U ken hul drome; elkeen se hartewens. Daar waar U nou staan by iemand se laaste asemteug, daar waar iemand oor sy einde wik en weeg. U ken hulle almal se voetval. Die rigting waarin hulle wil gaan. Heer, net U het die laaste sê. Daarom kan ek hul lewens in U hande lê. In die stilte van hierdie oggend my Heer, plaas ek weereen my planne en behoeftes neer. U is my begin en einde. Die rede waarom ek bestaan.

Ek wil die Here loof met alles wat in my is

Psalm 103 – Ek wil die Here loof met alles wat in my is

Print This Post Print This Post                        

Bybelskool.com bydrae grafika

Bybelskool.com bydrae

Psalm 103 is ’n besondere lofpsalm wat in ’n besondere lofpsalm reeks, Psalm 103–106, die 4de Psalmboek afsluit.  Dit is die enigste Psalm van dié 4 Psalms wat ’n opskrif het, kort en kragtig: “van Dawid”.  Omdat Psalm 105 en 106 sterk aan die Dawidiese tradisie verbind is (vgl. 1 Kronieke 16-17 – Dawid vier die tuiskoms van die ark en ontvang omvattende seën van God – trouens, dele van hierdie twee Psalms, saam met die hele Psalm 96, is vir die eerste keer in Dawid se tyd gebruik) kan al vier Psalms aan Dawid verbind word.

 • Psalm 103 fokus op lofprysing as ’n persoonlike, korporatiewe en universele gebeure waaraan almal in die hemel en op aarde moet deelneem.  Dit beskryf God se wese en werk op haas onvergelyklike manier.
 • Psalm 104 begin met dieselfde vers as waarmee Psalm 103 afsluit: “Ek moet die Here loof” (2014 vertaling) en fokus op die lof aan God vanuit die skepping.
 • Psalm 105 fokus op die lof aan God vanaf sy uitverkorenes, die volk van Israel, as ’n getuienis aan die hele wêreld.
 • Psalm 106 fokus op die lof aan God vir die Uittog uit Egipte as ’n bede tot ’n volgende Uittog, die Uittog uit die ballingskap terug na Israel.

Ek moet die Here prys

Die Psalm begin in vers 1 en eindig in vers 22 met ’n persoonlike oproep tot lofprysing: “Ek wil die Here loof …” of soos dit nog sterker in die 2014 vertaling staan: “Ek moet die Here … prys …”  Tussenin word die Psalm opgedeel in drie oproepe tot lofprysing:

 1. Persoonlik lofprysing – vers 1-5
 2. Lofprysing in die geloofsgemeenskap – vers 6-18
 3. Lofprysing van die hemelse wesens – vers 19–22

Dit is ook betekenisvol dat die eienskap van God wat die meeste besing word, sy troue liefde (ḥěsěḏ) is: vers 4, 8, 11, 17.  Sy troue liefde wys in sy verlossing in vergifnis, genesing en beskerming van die dood (vers 4), in sy geduld en genade deur nie vir altyd toornig te wees nie (vers 8), dat Hy ons nie vergeld volgens ons sondeskuld nie (vers 11) en dat Hy sy troue liefde vir altyd en in alle geslagte betoon (vers 17).  Dit bly een van die belangrikste beskrywings van wie God in sy wese is.

Persoonlike oproep tot lofprysing – vers 1-5

Vers 1 lui in die 1933 vertaling: “Loof die Here, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!”  Daardie “alles wat binne-in my is”, dui letterlik op jou binnegoed (derms) en metafories op jou binnekant in terme van gedagtes en emosies.  Die siel dui op jou wese, jou menswees, jou persoon of persoonlikheid, dit wat die wêreld van jou kan agterkom in terme van jou interaksie met hulle.  Die bedoeling is dus dat die Here met jou hele menswees, wat jou gedagtes en emosies insluit, jou buitekant en jou binnekant, geloof en geprys moet word.

Die inhoud van sy lofprysing fokus op God se persoonlik weldade waarvan hy geeneen wil vergeet nie, dat Hy al sy sondeskuld vergewe het, dat Hy hom van al sy siektes genees, selfs sy lewe vrykoop van die dood en hom kroon met troue liefde en ontferming.  Dié God versadig vir Dawid met die goeie en gee hom die jeugdige krag van die arend.

Oproep aan die geloofsgemeenskap tot lofprysing – vers 6-18

Die fokus skuif in die Psalm na wat die Here in die geloofsgemeenskap doen en waarvoor Hy geloof moet word.  Die Psalmis gee ’n omvattende beskrywing van wie God is en wat God doen, sy wese en sy werke.  Dit verruim nie net ons Godsbegrip nie, maar verdiep ons verwagting van God in sewe inspirerende perspektiewe, met vers 8 wat veral sentraal staan:

 1. Die Here doen wat reg is en handhaaf die reg – dit is in die eerste plek van toepassing “vir almal wat verdruk word”, iets waarop Jesus in sy intreepreek in Nasaret (Vgl my onlangse Pinksterdagpreek oor Luk. 4:18–19– vgl. ook my Bybelskool bydrae: Lukas 4:14-5:39 – Jesus het gekom vir armes, gevangenes, blindes en onderdruktes) klem gelê het: “Hy het My gestuur … om onderdruktes te bevry en om die genadejaar van die Here aan te kondig” – vers 6;
 2. Die Here openbaar sy weë en sy dade  – die 1983 vertaling het: “sy wil bekend gemaak” en: “wat Hy van plan was om te doen”.  Die 2014 vertaling is nader aan die grondteks met: “sy weë geopenbaar” en “sy dade”. Hiermee word Eks. 33–34 in herinnering geroep waar Moses ná die debakel van die goue kalf die Here versoek om “sy weë” aan Hom te openbaar sodat “ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag” (33:13), waarop die Here bevestigend geantwoord het en selfs vir Moses die voorreg gegee het om Sy heerlikheid te sien.  Dit gaan dus oor die dag tot dag leef in die teenwoordigheid van die Here in die bewussyn van wat God doen en wat God verwag.  Dit, sê die Psalmis, het God vir Moses en vir die volk gedoen.  Dit doen Hy vandag nog vir leiers en die geloofsgemeenskap.  Paulus verwys ook hierna in 2 Korintiërs 2-3, waar hy die ongelooflike mededeling doen dat ons God se woorde raak aan hierdie wêreld  – vers 7.
 3. Die Here is barmhartig, genadig, geduldig, en vol troue liefde – dié vers word aangehaal uit dieselfde gedeelte in Eksodus waar God dit van Homself sê (Eks. 34:6). Dié eienskappe van God is waarskynlik die korste en mees omvattende beskrywing van sy wese, iets wat ons van Hom moet koester en waarop ons in ons gebede en lofprysing moet fokus.  NB: Die volgende vier perspektiewe op God in vers 9–18 lê eintlik hierdie vier eienskappe van God verder uit, al is dit met ander woorde – vers 8.
 4. God is barmhartig: Die Here beskuldig nie vir ewig nie en koester nie vir altyd wraak nie – vers 9.
 5. God is genadig: Die Here tree nie op teen ons op grond van ons sonde en sondeskuld nie, want sy troue liefde is eksponensieel groter as ons sonde en sondeskuld vir dié wat vir Hom ontsag het (vertikaal beskryf), en verwyder ons oortredinge ligjare van ons af weg (horisontaal beskryf) – ’n verskuilde manier om die kruis van Golgota in spel te bring!  Dit is die basis vir die wonderwerk van God se vergifnis wat in Jesus Christus se verlossingswerk sy hoogtepunt in die NT bereik het.  God tree nie op teenoor my op grond van wat ek verkeerd gedoen het nie, maar op grond van die verlossing wat daar in Jesus Christus is.  Watter wonderlike wete! – vers 10–12.
 6. God is geduldig: Die Here ontferm Hom soos ’n vader oor sy kinders vir dié wat vir Hom ontsag het, omdat Hy weet dat ons maar stof is, dat ons soos gras of ’n veldblom gou vergaan.  God neem ons inherente beperkinge in ag.  Hy staan daarvoor in! – vers 13–16.
 7. God is vol troue liefde: Die troue liefde van die Here is egter van altyd af en vir ewig oor dié wat vir Hom ontsag het, en sy weldade is vir ons kinders se kinders, dus in opvolgende geslagte.  God se ewige bestaan word dus hier as die oplossing vir die probleem van die kortstondigheid van ons eie lewe geteken.  God neem ons kinders en dié se kinders in sy sorg.  Omdat Hy ewig is, kan Hy doen wat ons nie kan nie.  Wat meer kan ’n mens nou eintlik van Hom vra?! – vers 17–18.

Die enigste reaksie wat daar by ons kán wees op dié beskrywing van God is ontsag (onthou vers 11, 13, 17 se beklemtoning – eintlik die enigste kwalifikasie vir die ontvangs van dié God se troue liefde) en lofprysing.

Kospakkie en Komberse vir Sonskynhoekie

DONDERDAG 4 jUNIE 2015 IS N KRUIDENIERSWARE PAKKIE UITGEGEE.

Donderdag 4 Junie is 11 pakke met breekware uitgegee 

Op 10 Junie 2015 ry ons uit met 43 komberse  na Rooiwal op die uitdraai waar die vandisies gehou word (Die Ark) draai jy in en n 200M verder draai jy by die hek in by Sonskyn hoekie ry 100M tot by die hek en jy sien skyns regs die Nedersetting.

Gaan in en besoek die mense, praat met hulle hoor hulle klagtes, behoeftes hulle lief en hul leed.

Om die prentjies en leestof oor die uitgee van komberse te sien gaan na FB : Hans Janse van Rensburg oo Hans Janse van Rensburg 2 of Doulos en kyk hoe komberse uigedeel was aan hierdie mense

U is meer as welkom om ons webblad te gaan besoek by www.armoedebediening.co.za  enook daar te gaan kyk wat alles gedoen word by Sonskynhoekie