Jes 62: 4

Jes 62: 4

Jy sal nie meer die verstote vrou genoem word nie, en jou land nie meer die een wat verlate lê nie. Jy sal genoem word: “Die een vir wie die Here liefhet,” en jou land: “Die een wat aan die Here behoort.” Die Here het jou lief, en jou land behoort aan Hom.

God seën jou met elke seëning wat daar in die hemel is, Hy gee vir jou oor genoeg in elke area van jou lewe sodat jy geseend is maar ook weer oorgenoeg het om vir ander te gee.

“KOM, LAAT ONS NEERBUK...”

“KOM, LAAT ONS  NEERBUK...”

on Wednesday, 23 September 2015. Posted in Dagstukkies

Psalm 95:6 “Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het.” Die Lewende Bybel: “Kom ons buig voor die Here om Hom te aanbid, kom ons kniel voor Hom wat ons gemaak het.”

Ons hoogste roeping is om God te aanbid. Daar is niks groter om te doen as juis dit nie. Volgens Joh. 4:23,24 soek God mense wat Hom in gees en waarheid sal aanbid. As ons „n studie in die Bybel maak van die woord “aanbidder” sal ons vind dat dit beteken om „n “toegewyde bewonderaar” te wees. Ons aanbid Hom omdat Hy ons vergewe het; ons genees het; ons uit duisternis gebring het tot Sy wonderbare lig. Ons het baie redes om God te aanbid en voor Hom te kniel.
God begeer dat wanneer ons Hom aanbid moet ons dit altyd in opregtheid doen. Dawid was ‟n persoon wat kon sê: “Doen aan my reg, o Here, want ék wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Toets my, Here, en beproef my, keur my niere en my hart...” (Ps. 26:1-3) Dit is so maklik om God te aanbid in tye van voorspoed en gesondheid – maar is ons ook gereed om te aanbid wanneer dit nie so goed gaan met ons nie? Het jy nie ook agtergekom dat daar tye is dat jy makliker God aanbid as ander tye nie? In daardie “af” tye moet jy met jouself ernstig praat soos wat ons lees in Ps. 42:12: “Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof – die verlossing van my aangesig en my God!” God verdien die beste aanbidding wat ons Hom kan gee. Vertel Hom dikwels waaroor jy so dankbaar is. Aanbidding is nie net iets in die kerk nie – maar „n leefwyse!

“KOM, LAAT ONS AANBID EN NEERBUK...”

“KOM, LAAT ONS AANBID EN NEERBUK...”

on Wednesday, 23 September 2015. Posted in Dagstukkies

Psalm 95:6 “Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het.” Die Lewende Bybel: “Kom ons buig voor die Here om Hom te aanbid, kom ons kniel voor Hom wat ons gemaak het.”

Ons hoogste roeping is om God te aanbid. Daar is niks groter om te doen as juis dit nie. Volgens Joh. 4:23,24 soek God mense wat Hom in gees en waarheid sal aanbid. As ons „n studie in die Bybel maak van die woord “aanbidder” sal ons vind dat dit beteken om „n “toegewyde bewonderaar” te wees. Ons aanbid Hom omdat Hy ons vergewe het; ons genees het; ons uit duisternis gebring het tot Sy wonderbare lig. Ons het baie redes om God te aanbid en voor Hom te kniel.
God begeer dat wanneer ons Hom aanbid moet ons dit altyd in opregtheid doen. Dawid was ‟n persoon wat kon sê: “Doen aan my reg, o Here, want ék wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Toets my, Here, en beproef my, keur my niere en my hart...” (Ps. 26:1-3) Dit is so maklik om God te aanbid in tye van voorspoed en gesondheid – maar is ons ook gereed om te aanbid wanneer dit nie so goed gaan met ons nie? Het jy nie ook agtergekom dat daar tye is dat jy makliker God aanbid as ander tye nie? In daardie “af” tye moet jy met jouself ernstig praat soos wat ons lees in Ps. 42:12: “Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof – die verlossing van my aangesig en my God!” God verdien die beste aanbidding wat ons Hom kan gee. Vertel Hom dikwels waaroor jy so dankbaar is. Aanbidding is nie net iets in die kerk nie – maar „n leefwyse!

‘n Wettiese lewe staan direk teenoor ‘n lewe wat

enade en die wet

‘n Wettiese lewe staan direk teenoor ‘n lewe wat deur die genade van Christus volgens die beginsels van sy liefde gelei word. Ons moet dus duidelik besef dat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade (Rom. 6:14). Die feit dat ons nie onder die wet is nie, beteken nie dat ons wetteloos en ongebonde leef nie, maar dat ons deur die genade van Christus op ‘n hoër vlak van toewyding aan God leef. Sy genade leer ons om die sonde en wêreldse begeerlikhede te verloën en ook in ons verborge gedagtes en gesindhede aan die gekruisigde en verrese Here Jesus gelykvormig te word.

Paulus sê: “...die wet is nie gegee vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddeloses en sondaars” (1 Tim. 1:9). Die wet is nie bedoel vir diegene wat reeds hulle sonde erken en vir vergifnis en redding na Christus gekom het nie. Die wet is vir sondaars ‘n tugmeester na Christus toe sodat hulle deur die geloof geregverdig kan word (Gal. 3:24). Ná ons redding is ons nie onder die wet nie, maar wandel deur die Gees (Gal. 5:13-26). Die Heilige Gees wortel en grond ons in die liefde van Christus. Hy lei en bekragtig ons ook om volgens die beginsels daarvan te leef. Hy oortuig ons voortdurend van die sondes wat ons moet bely en aflê.

Ons moet die sin van Christus hê (1 Kor. 2:16) en in sy voetstappe volg (1 Joh. 2:6). Hy het die wet volkome vervul, daarom hoef ons nie na uiterlike wetsbepalings terug te keer om ons gedrag daarvolgens te reël nie. Wanneer die liefde van Christus in ons harte uitgestort is, en ons daarvolgens leef, dan het ons die wet vervul (Gal. 5:14). As ek God met my hele hart liefhet, dan het ek nie ‘n wet nodig om vir my te sê dat ek geen ander gode voor sy aangesig mag hê nie. As ek my naaste liefhet soos myself, het ek ook al die wette wat my optrede teenoor my naaste bepaal, vervul (Rom. 13:8-10). Die liefde van Christus (nie die wet nie) sal my ook dring om die evangelie aan ander te verkondig (1 Kor. 9:16; 2 Kor. 5:14).

Ons is net aan die wet van Christus gebonde, wat die wet van die liefde is (Joh. 13:34; 15:12). Selfs die bepalings oor die Sabbat is in Christus vervul, omdat ons in Hom die rus van die Here betree het. Ons is vry om enige dag van die week ‘n spesiale dag van toewyding aan die Here te maak, of selfs al sewe dae! (Rom. 14:5). Ons leef daagliks uit sy genade en hoef nie skaduagtige feesdae te vier wat reeds in Hom vervul is nie (Kol. 2:16-17).

Eet en drink God se verlossing

Ja, dis n fees. Eet en drink God se verlossing. Om die brood te eet is om die liggaam van Christus te eet, die ware en lewende Brood wat van die hemel af kom. Drikn die beker met die bloed van Christus wat ons sondes skoongewas het. Dit is ware dankbaarheid, eucharistie, in die volle betekenis van die woord. Dankbaarheid begin by die tafel van die Here, dit begin by die eet en drink van sy eie liggaam en bloed.. Dit begin en eindig in die liturgie waar God se kinders sy Naam loof en prys en sy Naam aanroep. En Hy is daar om ons te ontmoet, so seker as wat Jesus daar was toe die Samaritaan voor sy voete gekniel het.

En omdat julle glo,

En omdat julle glo,
word ook julle deur die krag van God
veilig bewaar vir die saligheid
wat reeds gereed is
om aan die einde van die tyd
geopenbaar te word.
 -1 Petrus 1:5 -

want die koninkryk van God is binne-in julle

Lukas 17:20-37

“...want die koninkryk van God is binne-in julle.” (:21)

Net soos in die tyd wat Jesus Christus as mens op aarde gewandel het, is daar vandag ook soveel mense wat ywerig probeer uitvind wanneer die koninkryk van God dan sal kom.  Dit is ongelukkig hartseer dat baie mense na hierdie antwoord soek, nie omdat hulle met reikhalsende verwagting daarna uitsien nie, maar eerder omdat hulle ‘n vrees het vir die skielike koms daarvan wat hulle onverhoeds sal betrap.

Daar is mense wat nie die sinlike genot van hierdie wêreld wil prysgee ten einde die koninkryk van God te dien nie, maar ook nie hierdie koninkryk wil misloop nie.   Hulle probeer dus vasstel wanneer die koninkryk van God sal kom, omdat hulle reken dat hulle mos dan hul ydele lewenswandel kan voortsit tot net voor die dag van finale oordeel aanbreek om hulle dan tot God te bekeer en sodoende die koninkryk van God inderwaarheid te kan binnedring.

Bogenoemde ingesteldheid is regtig bejammeringswaardig, aangesien mense met hierdie siening ‘n totale wanpersepsie van God se koninkryk het.  Hulle sien dit as ‘n eng stel reëls wat ‘n mens moet nakom wat jou geluk en vryheid ontneem.  Laasgenoemde getuig daarvan dat hulle God nie waarlik ken nie, want dan sou hulle besef het dat die reëls en insettinge wat God vir ons deur Sy Woord gee, tot ons beswil en beskerming is.  Dit beskerm ons teen die aanslae van die duiwel wat soek waar en hoe hy verwoesting kan aanrig.  Wanneer hy dit regkry om ‘n mens weg te rokkel van die regverdige verorderinge van God waardeur Hy ons beskerm, kan hy daardie persoon in sy weerlose staat ordentlik verniel en skade berokken.

Die woorde van vers 21 van die gelese gedeelte laat ons opnuut besef dat die koninkryk van God nie iets is wat maar net in die verre toekoms vir gelowiges wink nie.  Dit is ook nie iets wat eers sal aanbreek wanneer ons eendag doodgaan nie.  Die koninkryk van God is nie beperk tot die hemel nie, maar Sy koninkryk is ook hier op aarde.  Ons hoef nie te wag om dood te gaan om te begin deel in Sy koninkryk nie.  Hy leef en regeer in elke wedergebore kind van Hom se hart en se lewe.  Wanneer ons Hom in ons lewens inlaat as die Hoof en Heer van ons lewens, sal Hy plaasneem op die troon van ons harte om vandaar ook ons lewens te regeer.  “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop.  As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.”  (Open. 3:20).  Dit is dan wanneer ons ons liggaam as tempel stel vir Hom om in te woon sodat Hy deur my lewe Sy koninkrykswerk kan verrig.  Dit is dan wanneer ek deelvorm van die liggaam van Christus hier op aarde waarvan ons lees in 1 Kor. 12 en wanneer ek ywerig die taak wat my toebedeel is, verrig.

Het jy genoeg olie kind van God

Het Jy Genoeg Olie, Kind van God?

Here Here!, - het ek nie?... "gaan weg van My, ek het jou nooit geken nie".
Ons lees in Mat. 7:22-23 hierdie aangrypende verhaal wat baie Christene gaan ontnugter wanneer hulle binnekortvoor die Here te staan gaan kom. In Mat. 22:11-12 lees ons waar Jesus tussen Sy bruid beweeg en vra, "vriend, hoe het jy hier ingekom, sonder ʼn bruilofskleed aan?" Maar hy het nie eers probeer stry soos die in Mat. 7 nie, want hy het die waarheid geken. God sê dat Hy met vuur en vlam wraak gaan uitoefen teenoor die wat Hom nie geken het nie, endie wat die ware evangelie nie gehoorsaam was nie 2 Thess. 1:8. Kind van God - het jy genoeg olie Exo. 27:20-21,  is jou kleed skoon en rein - is jy dood seker, jy is reg om voor Hom te staan?

Vasgevang - Mense het die Woord van God deur die eeue soveel maal probeer diskrediteer, maar soos ʼn ambeul het dit bly staan, terwyl hulle almal al verdwyn het. Baie mense sê dat hulle kinders van God is maar as jy na hulle vrugte kyk, sien jy nie die vrug wat by die bekering pas nie Mat. 3:8. Meeste Christene lees nie meer die oorspronklike vertaling nie, en meet  dan met ʼn verkeerde maatstelsel 1 Kor. 2:15. Die Bybel word ook al hoe meerverbruikersvriendelik herskryf, om almal te akkommodeer. 1 Kor. 2:14 sê - dat die natuurlike mens nie die Bybel kan verstaan nie. As jy jou nie bekeer, sodat jy wedergebore word nie, kan die Heilige Gees nie vir jou die Woord oop breek nie. Die skrif word dan vleeslik beoordeel, en nie geestelik nie en ʼn ander Jesus en evangelie ontstaan, en ʼn ander gees word ontvang 2 Kor. 11:4. Ons lees deur die Evangelies hoe Jesus ons oor en oor waarsku "pas op dat julle nie mislei word nie.Luk. 21:8. Volgens Jesus sal daar voor sy koms baie valse profete en leraars wees wat ʼn ander Jesus gaan verkondig. Jesus sê, dat in die laaste dae, menigte leraars versamel gaan word om die mense se oor te streel 2 Tim. 4:1-5, omdat hulle die gesonde leer nie wil verdra nie. Party glo dat die kinderdoop hulle gered het, sommige glo dat hulle uitverkies is, en ander glo, as jy eenmaal gered is, is jy altyd gered. Meeste glo die genade beskerm hulle, en hulle stry nie die stryd soos iemand wat hardloop om die prys te verkry nie 1 Kor. 9:24. Sondes word onderdruk, maar later manifesteer dit weer, en dan begin die vergifnis proses weer van vooraf. Min lees en bestudeer die woord van God, onder leiding van die Heilige Gees, om te bepaal wat God hieroor te sê het 1 Kor. 2:10. Te veel vertrou blindelings hulle kerk se leerstellings en kom nooit vry van die mag wat Satan oor hulle het nie. Meeste leerstellings gee die idee dat Jesus se bloed soos ʼn kombers tussen hulle en God staan en God sien nie hulle sondes raak nie. Solank hulle onder die kombers is, is hulle veilig. Hulle bly altyd onder die mag van Satan, en kry nooit oorwinning oor hulle sondes nie. Christene trek ook nie die volle wapenrusting aan nie nl. die waarheid, bereidheid, geloof, verlossing en die (ware) woord van God, om staande te bly in die dag van onheil Efs. 6:10-18. Christene word geleer dat hulle gered is die oomblik toe hulle gelowig geword het. Meeste Christene en selfs leraarsword soos Nikodémus Joh. 3:1-12, het al die kennis, is toegewy, maar is nie wedergebore nie, hulle bly vasgevang en verlore.

Jesus se doel - Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het die voorhangsel geskeur en vir die eerste keer het die menstoegang tot die Heiligdom verkry Mat. 27:51. Jesus het ʼn brug gespan tussen ʼn verlore wêreld en die Heiligdom. Almal het nou toegang, maar as jy dink dat jy met jou sondige toestand oor die brug kan stap tot in die Heiligdom, omdat jy in Jesus glo en Hy jou liefhet - maak jy ʼn groot fout. Jy kan wel oor stap as jy jou deeglik laat was van jou sonde, deur die kosbare bloed van die Lam, Jesus Christus 1 Joh. 3:3. Jesus se koms, Sy wandel, Sy lyde, Sy sterwe, en Sy opstanding, se doel was nie om ons oor en oor te vergewe vir ons sonde nie. Ons moet ons sondes bely 1 Joh. 1:9en laat staan Spr. 28:13. Jesus het die duiwel, die dood, en die sonde oorwin. Deur Sy oorwinning kan ons, deur Hom, oorwin 1 Kor. 15:57. Al moet ons ten bloede veg teen die sonde Heb. 12:4. Ons sonde vorm ʼn skeidsmuur tussen ons en God Jes. 59:2. As jy nie groei en oorwinning kry oor sonde nie, sal jy ʼn gedaante van godsaligheid aanneem 2 Tim. 3:5, kragteloos lewe, en nie reg wees om jou Heiland te ontmoet nie Heb. 12:14. As jou Godsdiens jou nie leer en bemoedig om by die kruis te kniel, en daar te bly, tot jy gesterf het aan die eie ek nie, staan jy op ʼn valse fondament - Hoe anders getuig jy van die evangelie, Jesus se oorwinning, en Jesus se opstanding, as jy nie daagliks kan getuig van oorwinning oor sonde nie, en dan ook die vrug dra wat by die bekering pas Mat. 12:33. Jesus het self gesê in Mat. 10:39 wie sy lewe in hierdie lewe vind sal dit verloor, maar hy wat sy lewe in hierdie lewe verloor sal dit vind. Kind van God - is jy besig met die dinge van die wêreld, of is jy besig om jou te reinig vir die koms van die Here? - Of staan jy met een been in die wêreld, en die ander een op ʼn vorm van Godsdiens? Jak. 1:8.                

Kind Van God - Meeste mense wat sê, dat hulle kinders van God is, kwoteer graag Joh. 1:12. Hulle sê hulle het God aangeneem, en glo in Jesus, daarom is hulle kinders van God. Maar dit is nie wat daar staan nie, as jy Hom aangeneem het, het Hy jou die mag gegee om ʼn kind van God te word, iets moet gebeur. Hierdie iets lees ons in Rom. 8:14 "Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God". Waarheen lei die Gees van God jou? - van ʼn gevange toestand, tot ʼn verloste toestand. 1 Joh. 1:7 sê "as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun reinig ons van alle sonde." Ons moet nou na die lig toe gelei word, sodat ons nou geoordeel word. As jy dit nie nou wil doen nie sal jy saam met die res van die wêreld geoordeel word 1 Kor. 11:31-32. God bestraf en tugtig die wat Hy lief het Opb. 3:19. Ons moet nou verlos word Tit. 2:14, sodat ons rein voor Hom kan verskyn. Besef jy - hierdie lewe is net ʼn tentwoning? 2 Kor. 5:1. Of het jou sondes so ʼn skeidsmuur tussen jou en God geword dat jy nie meer Sy stem kan hoor nie? As jy nie Sy stem nou kan hoor om uit te vind wat nog tussen jou en Hom staan nie, hoe gaan jy ooit die waarskuwings hoor voor Sy wederkoms? Gen. 19:14 - al die tekens is alreeds daar!

Bekering - Almal is gebore in sonde Ps. 51:7 en die loon daarvan is die dood Rom. 6:23. God wil hê dat almal geredmoet word 1 Tim. 2:4, as jy Hom aanroep sal Hy jou hoor Rom. 10:13. Hy sal met jou praat en aan jou hart se deur klop, en as jy oopmaak sal Hy in jou hart inkom en met jou maaltyd hou Opb. 3:20. Baie gee nie ag op hierdie klop nie, en daardeur verhard hulle hulle harte. Maar God hou nie daar op nie, en sal sover gaan om ʼn krisis in jou lewe te stuur, om jou aandag te kry Job. 33:14-30. As jy dan ag gee en jou hart oopmaak en Hom aanvaar as jou saligmaker en verlosser sal Hy inkom. Ongelukkig gee baie selfs nie hierop ag nie, en verhard hulle harte nog meer Heb. 3:15. God kan jou net red as jy eers tot die besef gekom het dat jy verlore is. Die Heilige Gees doen hierdie ontwaking in jou as jy ag gee. Na jy ag gegee het, moet jy jou bekeer, deur jou rug op die wêreld te draai, en al jou sondes te bely. Jy moet Jesus met alles volg Luk. 14:33die onbekende in. Dit is ʼn suiwer geloofstap, terwyl die Heilige Gees die werk doen en jou lei, in ʼn persoonlike verhouding met Jesus Christus.

Wedergeboorte - Na jou bekering, as jy opreg al jou sonde in detail uit jou hart bely het, word jy deur barmhartigheid, wedergebore Tit. 3:5. Dit is iets wat in die Hemel gebeur en jou hart het gemeenskap daarin. Baie verwag ʼn gevoel of ʼn ondervinding en as hulle dit nie dadelik kry nie val hulle terug. Alles moet in volle geloof gebeur, jy sal wel op dieregte tyd ʼn Goddelike vrede ervaar Joh. 14:27. Nou word met sondes soos rook, drink, hoereer, oneerlikheid, baklei, steel ens. gehandel. Na jou wedergeboorte kom openbaar God Hom in Sy volheid aan jou deur die woord. God sal hier genoeg in jou lewe doen sodat jy vir altyd oortuig sal wees dat Hy lewe, en dat alles wat in die woord is - waar is.Alles in jou lewe begin nou verander 2 Kor. 5:17 tot ʼn liefde vir ander ontstaan, selfs vir jou vyande Rom. 12:20. As jy nie kan getuig dat alles binne jou verander het en in beroering gekom het nie, die oomblik toe die God van die heelal jou aangeraak het nie, Hoog. 5:3-4 staan jy op ʼn valse fondament aangaande jou wedergeboorte.

Misleiding - Na wedergeboorte is dit ʼn baie gevaarlike tyd vir ʼn Christen, want jy is nou soos ʼn spons wat alle inligting insuig, jou gees het nou ontwaak. Satan gaan probeer om jou besig te hou, met alles behalwe waarmee jy besig moet wees, onder die titel van "Christenskap". Jesus sê, dat die mens nie na die lig toe wil kom nie, sodat met sy sondes gehandel word nie Joh. 3:19-21. Die duiwel gebruik dit en bied Christene baie keuses om nie na die lig toe te gaan nie. ʼn Voorspoed teologie word aangebied, wat aanvaarbaar lyk, want dit is mos Christenskap. Hulle leer dat hulle noukonings is en toegang het tot al die Hemelse kragte en dat God hulle nou gaan sëen met wêreldse sëeninge. Hulle word met wêreldse Christelike musiek vermaak en dink dat die emosionele gevoel van dĺe musiek, die Heilige Gees se teenwoordigheid is. Hulle word nooit verlos van hulle sonde nie want die ware Heilige Gees se werk is om ons alles van Jesus te leer en te oortuig van sonde Joh. 16:8. Die wêreld word nou vinnig voorberei vir die eindtyd se kerk, wat met almal gaan hande vat Ope. 18:3-4. Christene word gebombardeer met positiewe denke en doelgerigte kursusse.Die gevolg daarvan is, hulle hoor nie meer die stem van die Heilige Gees, wat hulle kruis toe wil lei nie, maar bou liewer die eie-ek op, in plaas van dit te kruisig. Leerstelling van verlossing word nie meer gehoor nie, maar liewer dat alle mense regte het. Hulle glo dat hulle kinders van God is, maar hulle lyk soos die wêreld, praat soos die wêreld, endoen soos die wêreld 1 Joh. 2:15-17. Hulle word lou Christene wat sê dat hulle aan niks gebrek het nie, maar weet nie dat dit hulle is wat blind en naak is nie, Opb. 3:14-22.

Heiligmaking - As jy jou sondes bely en laat staan sal die Heilige Gees jou na wedergeboorte verder lei. Jou volgende stap is om by ʼn punt te kom waar jy totaal en al moet sterf aan die eie ek, en wêreldgelykvormigheid Rom. 12:1-2. En soos Paulus getuig, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my Gal. 2:20. God kan jou nie gebruik om ander te help as jy nie self verlos is nie. Almal wat in Christus gedoop is, is in Sy dood gedoop Rom. 6:3. Die doop is seker die belangrikste fondament vir ʼn heilige oorwinnende lewe, maar min bereik hierdie stap want hulle is as kinders gedoop en weet nie mooi waar die doop in pas nie. Party is weer groot-gedoop, alhoewel hulle nooit werklik wedergebore is nie. Met die doop sluit jy ʼn huweliks-verbond met God en kan jy nie, soos in ʼn egskeiding, net weer eendag onttrek nie Heb. 6:1-6. Met jou doop, na ware wedergeboorte, sterf die eie ek Kol. 2:12 en sal die Heilige Gees jou nader na die lig toe lei. Nou word met sondes soos haat, bitterheid, onvergewings gesindheid, skinder, vloek, tweedrag saai, humeur, lieg ens. gehandel. En soos jy aflê en oorwin word jy meer en meer aan Jesus gelykvormig - dit is Heiligmaking - en nou maak jy olie bymekaar. Dit is nie werke wat jou regverdig maak nie, maar daar volg outomaties werke na oorwinning. Geloof alleen kan jou nie red nie Jak. 2:14. As jy werklik gesterf het aan die eie ek, en alles op die altaar geplaas het, en dit daar gelos het, doen God ʼn dieper werk van genade binne in jou hart 1 Thess. 5:23. Hier word met die oorsprong van sonde gehandel en die mag van Satan verbreek Rom. 6:22. Teen die tyd het jy seker nie meer vriende nie, die wêreld haat jou Mat. 10:22, en jy lyk, praat, dink, en doen alles presies die teenoorgestelde as die wêreld 1 Joh. 3:1. Ongelukkig, bereik min hierdie punt, want hulle kom nooit tot ʼn werklike sterf aan die eie-ek nie. Hulle lewe ʼn staan en val Christenskap, vrugteloos en dissipelloos - Mat. 28:19.

Teenstand - Drie dinge wat jou hewig teen staan, op die nou pad kruis toe.

1) Jou vlees - neig soms terug wêreld toe, maar die Here tree vir jou in, en gee oorwinning.

2) Die duiwel - val jou gedagtes gedurig aan, maar weereens, deur die Here kry jy oorwining.

3) Lou Christene - wat jou heeltyd - ʼn goedkoper Jesus aanbied. Dit is die ergste van die drie, want niemand kan vir jou intree nie, net deur geloof moet jy voort veg. God sê Hy sal hulle uit Sy mond spuug Opb. 3:16 - baie Christene val terug weens die invloed van lou Christene.

Die gevaar - Die misleiding is so fyn, want die duiwel kom soos ʼn engel van die lig 2 Kor. 11:14. As jy nie die Heilige Gees gaan toelaat om jou te lei tot by ʼn punt waar jy werklik totaal en al aan die eie ek gesterf het nie, staan jy ʼn goeiekans om deur die eindtydse lou, wêreldse,kerk van Laodicea saamgesleep en mislei te word Opb. 3: 14-22. Onthou jou sondes bedroef die Gees van God Efe. 4:30, en kan Hom selfs uitblus 1 Thess. 5:19. Jesus self het gesê Luk. 13:24dat dit ʼn nou pad is, en alhoewel baie sal probeer, min dit sal vind. 1 Tim. 4:16 sê dat die wat tot die einde toe volhard, gered sal word. Paulus sê in 2 Tim. 2:11 as ons saam met Hom gesterf het sal ons saam met Hom lewe. 1 Kor. 1:18waarsku ons dat die kruis boodskap wel dwaasheid is vir die wat verlore gaan maar vir die wat gered word is dit diekrag van God. Onthou - almal wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word 2 Tim. 3:12, nie geseën word in wêreldse materialisme nie. Pas op vir verbruikers vriendelike Godsdiens, dit is oral. Dit leer ʼn ander Jesus en ʼn ander evangelie en ontvang ʼn ander gees. God sê, as jy met die misleiding speel, sal Hy self die krag van die dwaling stuur, sodat jy dieleuen sal glo 2 Tess. 2:9-11.

Wat sê God oor sonde! - Die siel wat sondig, díe moet sterwe Ese. 18:4. God verhoor nie sondaars nie Joh. 9:31. Sal ons in die sonde bly, vir genade? - Nee! Rom. 6:1. As God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, wat van ons2 Pet. 2:4. God wil ons verlos, en vir Homself ʼn volk as Sy eie reinig Tit. 2:14. Elkeen wat in Hom bly, sondig nie 1 Joh. 3:6.

Waarskuwing - Sien jy die tekens in die kruis? Luk. 21:28. Duisende jare gelede is almal reeds in jou eie Bybel voorspel Jes. 46:9-10, as ʼn waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die tyd gekom het 1 Kor. 10:11. Jesus sê inMat. 25:1-13 dan sal die koningkryk van die hemele wees soos tien maagde - (1953 vertaling), nie meisies nie - (1983 vertaling), nie jong meisies nie - (nuutste vertaling) - nee maagde, - skoon gewas in die bloed van die Lam. En terwylHy talm om te kom het ALMAL vaak en aan die slaap geword. En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom! - maar net vyf was verstandig - genoeg olie - en vyf  was dwaas - te min olie - Waar staan jy vandag, kind van God - Het jy genoeg olie? - Sela - Hoor, Hy is oppad! 

Vlinder

Vlinder

Huiwerig tree sy nader, haar eerste tree die onbekende in ‘n deel van haar siel wil vry wees smagtend na vryheid van haar uiterlike, stadige bewegings sny deur elke spier Somige bewegings steeds rukkerig nou en dan voel sy die wind deur haar hare speel die bewegings kom van diep binne die donkerte om haar die lig verblind haar soos dit deur die gapings flits musiek trek haar nader aan die muur voor haar sy voel die klank wat haar lyf vul elke spiertjie wil sy eie bewegings maak hulle wil vry wees om ‘n eenheid in die dans te vorm opwinding skiet deur haar opstandige liggaam geduldig sal hulle moet leer om saam te werk Elkeen op maat van die musiek elkeen verbind: moet leer om te laat los elke spier los van sy maat en tog moet hulle steeds een passie doen Bo lyf moet wag vir heupe om hul dans te doen

Dankie......

Dankie... Dankie vir hierdie skone more, Dankie vir hierdie nuwe dag, Dankie dat U oor my gewaak het, deur die donker nag. Dankie vir elke kinder laggie, Dankie vir al die goeie vriende, Dankie vir elke boom en blom, Dankie vir al die seeninge wat na my toe kom. Dankie. DANKIE HEER!!!!

In die more hoor U my stem

  • Psalms 5:3 In die môre, HERE, sal U my stem hoor; in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag.
  • Psalms 63:1 o God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in ‘n dor en uitgedroogde land, sonder water.
  • Psalms 119:2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek;
  • Matteus 6:6Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.

Meer oor Huis Quanessa

Huis Quanessa is 'n spesiale versorgingseenheid met 'n fokus op kinders met gestremdhede. Dit is geleë op die hoek van Swemmer en 12de Laan, Gezina. Dit is een van die min tehuise in Pretoria wat gestremde kinders onder die ouderdom van 16 jaar, 24 uur per dag versorg.

Die omvang van die versorging van die kinders dek verpleegsorg, stimulasie programme en voorsiening van gespesialiseerde voedingsbehoeftes. Natuurlik verg die versorging van die kinders baie persoonlike aandag en liefde van die personeel.

Kinders word by Quanessa geplaas deur hul ouers of deur die ingryping van instansies soos kerke. In sekere gevalle ontvang die tehuis geen vergoeding vir die versorging van die kinders nie en in baie gevalle is die ouers nie in staat om die werklike koste wat verbonde is aan die versorging van die kinders te delg nie.

Die tehuis ontvang ook geen staatsubsidie nie en is tot 'n groot mate afhanklik van donasies en fondsinsamelingsprojekte.

Die tehuis is vol en daar is 'n waglys vanuit die gestremde gemeenskap. Die behoefte aan die tipe versorging wat Huis Quanessa bied is dus groot, maar finansiële ondersteuning en toepaslike infrastruktuurontwikkeling bly gebrekkig.