Nederigheid

Hoe lyk hoogmoed vs. nederigheid?

Luk 18 : 9 - 14 Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel: 10 Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n Fariseër en die ander een 'n tollenaar. 11 Die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: "O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. 12 Ek vas twee keer in die week en ek gee 'n tiende van my hele inkomste." 13 Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: "O God, wees my, sondaar, genadig." 14 Ek sê vir julle: Hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word; en hy wat nederig is, sal verhoog word.

Die Here wil hê dat ons Hom vrywillig moet liefhê,

Verval uit die genade

Die Here wil hê dat ons Hom vrywillig moet liefhê, daarom dwing Hy niemand om Hom na te volg nie. nie. Ons behou ons vrye wil ná ons bekering en kan dus steeds sondig, verkeerde besluite neem en só die Heilige Gees bedroef. As gevolg hiervan is daar ‘n moontlikheid van veragtering in die genade in plaas van groei in die genade: “Pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie” (Heb. 12:15).

Behalwe veragtering in die genade is daar ook ‘n besliste moontlikheid van verval uit die genade indien ons nie in Christus bly nie. Dit gebeur wanneer mense in valse leerstellings glo of volhardend, teen hulle beterwete en in stryd met die Gees se waarskuwings, in sonde terugval. Waarskuwings hieroor is reeds van Ou Testamentiese tye aan Israel gerig: “As die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen – sal hy lewe? Aan al sy geregtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie; om sy troubreuk wat hy begaan het, en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil sal hy sterwe” (Eseg. 18:24).

Geloof is ons verbindingskanaal met die Here, en wanneer dit verswak raak of selfs ophou bestaan, verminder of verdwyn genade uit ons lewe. “Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag” (Heb. 11:6). Daar is verskillende waarskuwings teen geloofsverval in die Nuwe Testament. Die volgende is die belangrikstes:

Volharding is wat julle nodig het

Volharding is wat julle nodig het
om die wil van God te doen
en te ontvang wat Hy beloof het.
“Wie deur My vrygespreek is omdat hy glo,
sal lewe; maar as hy terugdeins,
het Ek aan hom niks meer nie.”
- Hebreërs 10:36 en 38 -

LIEWE JESUS, EK IS KLEIN,

LIEWE JESUS, EK IS KLEIN,
  SWAK ONKUNDIG EN ONREIN;
  NEEM MY, VORM MY TOT U EER,
  LAAT MY DAAGLIKS VAN U LEER!

KOOR:
  O JESUS, NEEM MY,
  O JESUS, NEEM MY,
  O JESUS, NEEM ,MY,
  EN VORM MY TOT U EER!

2. LIEWE JESUS, MAAK MY STERK,
  VLYTIG OM VIR U TE WERK;
  LAAT MY TOG GEHOORSAAM WEES,
  EN DIE SONDE ALTYD VREES.

3. LAAT MY, HEILAND, NOOIT VERGEET
  DAT U ALLES VAN MY WEET;
  EN AL SIEN G'N MENS MY MEER,
  IS U OOG NOG OP MY, HEER.

4. MAAK MY VRIEND'LIK EN OPREG,
  LEER MY WANDEL OP U WEG;
  LEI MY, HEILAND, AAN U HAND
  TOT BY U IN VADERLAND.

Huwelik

Huwelik

"Omdat julle soveel respek vir Christus het, moet die een nie dink hy of sy is beter of belangriker as die ander nie. Elkeen moet bereid wees om dáár te wees vir die ander een.

"Laat ek eers met die vroue praat. Julle moet die leiding van julle mans aanvaar soos ons die leiding van die Here aanvaar. Die man moet die leiding oor sy vrou neem soos Christus die leiding in sy kerk neem. Hy het mos sy kerk uit die kloue van die sonde gered. Soos die kerk dus die leiding van Christus aanvaar, so moet die vroue ook hulle mans se leiding in alles aanvaar.

"Vir die mans wil ek die volgende sê: Julle moet julle vroue liefhê - wees lojaal teenoor hulle en kom julle verpligtinge teenoor hulle na soos Christus dit teenoor sy kerk doen. Hy het selfs sy lewe ter wille van die kerk gegee toe dit nodig was. Dit het Hy gedoen sodat die kerk net God s'n kan wees en daar niks in die kerk moet wees wat nie by God pas nie. Dit het gebeur deur die doop en die woord. So sal niks met die kerk verkeerd wees nie en niemand sal enige fout met die kerk kan vind nie. Die kerk sal net God s'n wees en net vir Hom daar wees. Die mans behoort net so lief te wees vir hulle vroue as wat hulle vir hulleself is. Buitendien, die man wat sy vrou liefhet, het eintlik homself lief, want hulle is mos een in die huwelik. Ek het nog nie iemand gehoor wat homself vurig haat nie. Nee, hy kyk liewer na homself en versorg homself mooi. Dit is wat Jesus met die kerk doen, want die kerk is vir Hom sy eie Liggaam. Die Skrif sê mos: "'n Man moet sy pa en ma verlaat en met sy vrou gaan saamleef. Die twee sal soos een mens wees." Mense kan hierdie dinge nie altyd mooi verstaan of verklaar nie. Ek noem dit omdat dit vir ons iets leer oor die sterk band wat daar tussen Christus en sy kerk is. Dit geld ook van julle: Elke man moet sy vrou net so liefhê as wat hy homself het en die vrou moet haar man respekteer." (Ef. 5:14-27 uit Die Boodskap)

My aanraking

My aanraking

Wanneer jy dit die minste verwag sal Ek My hand na jou uitreik verstom sal jy staan oor die metode wat Ek gebruik dalk sal jy dink dis jou eie werke: maar deur jou gedagtes praag Ek met jou. Op wyses, buite jou denke, gebruik Ek jou Meeste van die tyd besef jy nie eens dat Ek jou gebruik Plaas ‘n wag voor jou mond: wat jy spreek mag dalk waar kom Plaas ‘n wag oor jou denke: jy mag dalk so word Kyk uit vir My genade om elke draai Ek is altyd by jou om jou in jou My werke is nie vir jou om te verstaan; jou geloof in My is wat jou sal red vertel ander van jou seëninge, want hul onkunde maak hul blind

Troue op Plot 27

Hier op plot 27 het dit al mooier gegaan soos die troue waar Doulos ingespring en gehelp het met kos  klere en die trou reelings  maar  met die mooi saam het daar ook al begrafnisse gewees waarby Doulos betrokke was met reelings  en dan was daar ook al geboortes en kinders begin net groter word . Dit is deel van ons daaglikse werk om betrokke te raak daar waar dit goed gaan maar beslis daar waar nood is en hulp baie nodig is.

 

Jesus is lief vir julle

Ek wens julle 'n geseende dag gevul met die mooiste helderste sonkyn, liefde, gesondheid, vreugde en vrede toe. Mag Vader se genade sag soos 'n mantel om julle vou en Hy julle vandag tree vir tree veilig sal lei. JESUS LIEF JULLE BAIE!!!! Lief julle xxx

Die golwe van die dood het my omring

 • 2 Samuel 22:5-7 Want die golwe van die dood het my omring, strome van onheil het my oorval. Bande van die doderyk het my omring, strikke van die dood het my teëgekom. Toe ek benoud was, het ek die HERE aangeroep, en ek het geroep tot my God; en uit sy paleis het Hy my stem gehoor, en my hulpgeroep was in sy ore.
 • Psalms 22:24Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie; maar Hy het gehoor toe dié Hom aangeroep het om hulp.
 • Psalms 50:15 en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.
 • Psalms 62:8Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is ‘n toevlug vir ons.
 • Psalms 106:44, 45 Nogtans het Hy hulle benoudheid aangesien toe Hy hulle smeking gehoor het; en Hy het tot hulle beswil aan sy verbond gedink en berou gekry na die veelheid van sy goedertierenhede.
 • Psalms 119:10 Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.
 • Jesaja 55:6 Soek die HERE terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is.
 • Jesaja 64:7 En daar was niemand wat u Naam aangeroep het, wat hom beywer het om U aan te kleef nie; want U het u aangesig vir ons verberg en laat ons wegsmelt deur ons ongeregtighede.
 • Jeremia 29:13 En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.
 • Klaagliedere van Jeremia 2:19 Kof. Staan op, skreeu in die nag by die begin van die nagwake, stort jou hart uit soos water voor die aangesig van die HERE, hef jou hande op na Hom, ter wille van die lewe van jou kinders wat versmag van honger by die hoek van al die strate.
 • Klaagliedere van Jeremia 3:40, 41 Noen. Laat ons ons weë naspeur en deursoek en ons tot die HERE bekeer; laat ons ons hart saam met die hande ophef tot God in die hemel en sê:
 • Joël 2:12Maar selfs nou nog, spreek die HERE, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag.
 • Matteus 17:21 Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie.

Gelukspakkies vir Plot 27

Gelukspakkies is n baie welkome gebaar by mense in kampe. Hulle voel so opgewonde daaroor en wanneer hulle die pakkies oopmaak, deel almal met mekaar en elkeen kry so waarna hy/sy soek. Dit bevorder goeie buurmanskap en vriende word gemaak.