Vandag werk ons hoofsaaklik met geld

Vandag werk ons hoofsaaklik met geld. Dit mag dalk vreemd klink om oor geld en offers met nagmaal te praat. Maar dit is presies die tyd en plek. Wanneer ons heel eerste n deel van ons inkomste eenkant sit en dit kerk toe bring, doen ons meer as om net die kerk se begroting te laat klop. Dit is n daad van aanbidding, van erediens, n uitoefening van ons priesterskap,n offer van dankbaarheid, n dankoffer. Deur aan God te gee sê ons dankie vir die oorvloed wat Hy aan ons gegee het.

AGS Honger Magies

AGS Vir Honger Magies en Doulos het twee jaar terug hande gevat. Doulos het besluit om op 'n meer gereelde basis van een keer per maand tot elke tweede week waar nodig te help met kos.

Doulos is ook bereid om waar nodig te help met klere, skoene en ander soos nodig mag wees.

Ons het n baie goeie en gesonde verhouding met mekaar en oopgesprek vind gereeld plaas.

Sy welgevallige wil

Sy welgevallige wil

‘n Persoon wat gered is, het die opdrag om ‘n heilige, diensbare en God welgevallige   lewe te lei. Dit is sy redelike godsdiens, en die Here is met niks minder as   dit tevrede nie. ‘n Marginale Christelike lewe van vleeslikheid en onvrugbaarheid   word as onredelik beskou en is nie vir die Here aanvaarbaar nie. Sulke mense   sal eendag met leë hande voor Hom staan, gered asof deur vuur heen (1 Kor. 3:1-3,   9-17). Doen jy die Here se wil m.b.t. heiligmaking en diensbaarheid?

“Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle  jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer –  dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie,  maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef  wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is” (Rom. 12:1-2). 

‘n Geheiligde lewe, gees siel én liggaam, is nodig ten einde insig in God se   wil te hê en ‘n lewe te kan lei wat vir Hom welgevallig is. Is jou hart gereinig   en dra jy vrug wat by die bekering pas, of bedroef jy die Heilige Gees in hierdie   opsig? Onderwerp jou dan aan God se wil wat dié saak betref:

“Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul  moet onthou van die hoerery… Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar  tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God  wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het” (1 Thess. 4:3, 7-8). 

Ek moet van alle onreinheid gereinig word en in my hele lewenswandel heilig   word (1 Pet. 1:15). Die beklemtoning van hoerery hierbo bevestig maar net   die feit van die algemene voorkoms daarvan. Die vleeslike hartstogte en begeerlikhede   van die mens word deur die Satan uitgebuit, en seksuele versoekings kom oor   feitlik alle mense se pad. Die hele wêreld is in die greep van wellus vasgevang,   en die vervaardigers en uitgewers van pornografiese films en tydskrifte word   skatryk.

Nog ‘n algemene struikelblok in die weg van ‘n heilige, Geesvervulde lewe,   is drankgebruik:

“Julle [moet] nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil  van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid;  maar word met die Gees vervul” (Ef. 5:17-18). 

Tabak, dwelms en baie ander dinge besoedel jou ook, “want waar ‘n mens deur   oorwin is, daarvan het hy ook ‘n slaaf geword” (2 Pet. 2:19). Die oplossing   is duidelik: As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees (Joh. 8:36).

 Moenie met hierdie besoedelinge saamleef nie, maar doen daarvan afstand en   stel jou liggaam as ’n lewende, heilige en aan God welgevallige offer in sy   diens: “Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle   besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in   die vrees van God volbring” (2 Kor. 7:1).