Mense wat nie in die leer van Christus bly nie

Geloofsverval weens misleiding. Mense wat nie in die leer van Christus bly nie (2 Joh. v.9) en in plaas daarvan valse leerstellings aanvaar, verval uit die geloof: “Die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Tim. 4:8). Sulke mense hou nie aan die geloof en ‘n goeie gewete vas nie, maar stoot dit van hulle af weg en “ly aan die geloof skipbreuk” (1 Tim. 1:19). Omdat hulle van die waarheid afgedwaal het, en hulle drogredes ook aan ander verkondig, “keer hulle die geloof van sommige om” (2 Tim. 2:18). Een van hierdie drogredes wat verkondig word, is die verloëning van Jesus deur sy godheid en die betekenis van sy kruisdood te ontken. Petrus waarsku teen “valse leraars wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg” (2 Pet. 2:1-2). In die plek van Bybelse waarhede sal fabels (m.a.w. leuens) verkondig word (2 Tim. 4:3-4). Voormalige Christene wat in leuens begin glo, raak tot hulle eie verderf en ondergang van die waarheid van die Woord én ‘n ware geloof afvallig.

MOET EK GAAN MET LEë HANDE,

 MOET EK GAAN MET LEë HANDE,
  MOET EK SO MY HEER ONTMOET ?
  NIE EEN DAG AAN HOM GEWY NIE,
  NIKS TE OFFER AAN SY VOET ? 

KOOR:
  MOET EK GAAN MET LEë HANDE,
  MOET EK SO MY HEER ONTMOET ?
  NIE EEN SIEL GELEI NA JESUS,
  NIKS TE OFFER AAN SY VOET ? 

2. DAAR'S G'N VREES VIR DOODSE BANDE,
  WANT DIE HEILAND IS GETROU;
  MAAR TE GAAN MET LEë HANDE
  BAAR MY BITTERE BEROU. 

3. O DIE JARE VAN VERKWISTING!
  KON EK HULLE WEER DEURLEEF,
  EK SOU HUL MY HEILAND TOEWY,
  NA SY EER GEDURIG STREEF! 

4. O GODS KINDERS, WEES TOG WAKKER,
  HAAS U, WERK, DIT IS NOG DAG!
  SMEEK EN STRY VIR KOSB'RE SIELE,
  EERLANK IS DIT EWIG NAG! 

Sy is ʼn enkelma

Sy is ʼn enkelma met twee kinders. Elke oggend staan sy vyfuur op om die bus te haal. In die aande kom sy eers na ses by die huis. Geen mediesefonds - sy vrees die dag dat een van haar kinders ernstig siek word. Daar is nie geld vir mooi maak en ontspan nie. Alles vir die kinders. Sy is ʼn wonderlike ma, ʼn eensame vrou en ʼn engel - maar meeste mense sien net 'n ousie.
   Ek het vanoggend weer Comfortably numb van Pink Floyd geluister en gewonder, besef ons nog dat straatkinders kinders is?

   Ons sal moet naderkom om beter te kan sien.

   Dit is nie dat kerkmense oor die algemeen niks voel nie, inteendeel, ons is dikwels net te ver om te verstaan.

   Om om te gee beteken tog presies dit: om - te - gee. En as ek die evangelie reg verstaan beteken dit nie in die eerste plek net om iets te gee nie, maar om jouself te gee. Om die maaltyd waarmee jy geseën is te deel en nie net die krummels te gooi vir die armes nie.

  Ons grootste uitdaging in hierdie land (met van die grootse gapings tussen ryk en arm) is nie net om kos te gee vir die wat in nood is nie, maar om saam kos te maak en saam te eet. “Community” eerder as “charity”. Liefde vra meer as net liefdadigheid.

   Liefdadigheid is nie uniek aan die kerk nie. Almal doen deesdae ʼn bietjie liefdadigheid op die kantlyn - selfs die rolbalklub hier onder in die straat gee ʼn persentasie van hulle inkomste en samel nou en dan ʼn bietjie kos en komberse in.

   ʼn Tyd gelede praat ek op “Vigs Sondag” by ʼn gemeente. Die mense is duidelik geraak deur die stories en statistieke van die grootskaalse pyn en dood. ʼn Paar tannies pik selfs ʼn traan. Tog, toe ek aan die einde van die diens vra wie ken iemand met HIV of Vigs was daar niemand nie. Die stilte was nie ongemaklik genoeg nie.

   Dit in Suid-Afrika, die land met die hoogste Vigs sterfte syfer in die wêreld en miljoene weeskinders a.g.v. die siekte.

   Elke nou en dan bel ʼn dominee en vertel dat sy gemeente ʼn klomp blikkieskos ingesamel het. Hy wil hoor of ons dalk vir hom armes het aan wie hulle dit kan uitdeel - dit is vir hom belangrik dat die mense dit self kom gee, sodat hulle kan kontak maak en “ʼn bietjie voel hoe dit is” (en dalk ʼn paar fotos neem vir die sendingdiens). Ons kan doen met al die blikkieskos en komberse wat ons kan kry, so ek probeer maar altyd vriendelik wees, maar laat ek vir eenkeer sê hoe ek regtig voel. Hulle is kerk vir hoeveel jaar?! En dit in Suid-Afrika, van alle plekke, die land met reuse armoede en werkloosheid, en steeds na al die jare het hulle geen langtermyn verhouding met mense in nood nie?! Wat doen ʼn gemeente wat nie besig is om om te gee nie heeldag? 

   As omgee na buite bloot die stokperdjie of vakansieprogram van die kerk is, wat is dan die kernbesigheid?

   Jesus het nooit gesê, Ek was honger en julle het vir my gepreek, dors julle en julle het vir my gebid, ʼn vreemdeling en julle het ʼn debat gehou oor Zenophobia nie (Matt 25:31-46).

   Shane Claiborne het gesê die probleem is nie soseer dat ons nie omgee vir die armes nie, maar dat ons hulle nie ken nie.

   Dit is natuurlik nie verkeerd om komberse en blikkieskos in te samel nie (dit is eintlik baie nodig), maar die langtermyn doelwit van enige gemeente moet tog langtemyn verhoudings met mense in nood wees - dalk sal hulle glo dat God in hulle belangstel as sy liggaam in hulle belangstel?

   Liefdadigheid sonder werklike omgee gemeenskap het dikwels ʼn ontmagtigende effek op ʼn gemeenskap. Dit maak net die armes meer afhanklik – en die rykes meer tevrede.

   Dit is jammer dat so min gemeentes dit regkry om die byeenkomste van die kerk te omskep in ontmoetingsplekke waar mense van die uiterstes van ons samelewing mekaar beter kan leer verstaan. Suid-Afrika is seker die land met die meeste vredemakers en die minste vrede.

   Die kerk het die potensiaal om dié plek van versoening in die gemeenskap te wees.

   Nou hoor ek al die dominee sê, die probleem is ligging en demografie, ons gemeente is eenvoudig te ver van die nood af. Wel dominee, dan sal julle moet beweeg! Sendingwetenskap 101: As jy jou liggie wil laat skyn, soek ʼn donker plekkie.

   God het nie die wêreld na die kerk toe gestuur nie, hy het die kerk na die wêreld toe gestuur.

   Die probleem met blote liefdadigheid is dat dit ons op ʼn afstand hou. Dit maak dat ons kyk, maar nie mooi kan sien nie. ʼn Mens kan op ʼn afstand jammer wees, maar dit is wanneer jy naby kom dat empatie in jou hart begin groei en jy regtig begin omgee – en waar jy agterkom dat jy eintlik ook “arm” is en baie het om te leer.

   Die armes het nie net die kerk nodig nie, die kerk het ook die armes nodig.

   Dit is nie genoeg dat ons net praat oor wat Jesus gedoen het nie. Ons sal dit moet waag om te doen wat Hy gedoen het. God het nie net vir ons iets gestuur om ons gemors hier onder uit te sort nie, Hy het vir ons iemand gestuur om saam met ons te wees. Presence makes the difference.

   Na my mening is die groot vraag waarmee kerkleiers vandag moet besig wees: “Hoe moet ʼn kerk lyk wat skatryk is aan eiendom, mannekrag, vaardighede en kommunikasiemiddele in ʼn land met die hoogste HIV syfer in die wêreld, reuse werkloosheid en massas weeskinders?”

   Ek is nie seker wat die antwoord is nie, maar ek dink dit sal baie help as ons kan leer om kerk te wees saam met die wat HIV positief is, die werkloses en die weeskinders – en nie net uitreik na hulle nie.

Hoe moet ons geloof wees?

Hoe moet ons geloof wees?


Image result for jesus christ


2 Kor. 13:5 sê:

"Ondersoek julleself en stel julleself op die proef of julle in die gelooflewe." Paulus sê Kyk of jou verhouding met die HERE  nog reg is!
Bely ons dus nie Jesus Christus voor die mense nie, dan bely Hy ons nie voor die Vader nie, met die geval dat ons onsself beroof  van seëninge.
Geloof is ‘n gawe wat jy by die Wedergeboorte ontvang het. Deur die Woord in jou hart te bêre en as lamp vir jou voet te gebruik, bou jy jou geloof uit.

Efes 6:16 “Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.” 
Wat moet ek glo?  Moet ek net glo dat God bestaan?
Ek moet glo dat Jesus Christus vir my aarde toe gekom het, vir my sonde aan die kruis  gesterf het en dat God die Vader Hom uit die dood opgewek het. Dat Hy opgevaar het na die Hemel en vandag sit aan die regterhand van God as my Middellaar en Verlosser.  En dat Jesus die Heilige Gees gestuur het as Trooster vir ons nadat Hy na die Vader gegaan het.
Ons moet dus glo in die Drie-eenheid, God die Vader, God die Seun, Jesus Christus en God die Heilige Gees.
1 Joh 5:7“Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord (Jesus Christus is die Woord) en die Heilige Gees, en hierdie drie is een.” Hierdie is die enigste waaragtige en lewende God.
Is dit al wat van my verwag word? Dat ek net moet glo? Nee jy moet dit ook bely met jou mond!  Sodat satan dit kan hoor en kan weet dat jy ‘n Kind van God is, sodat hy jou nie kan kom oortuig dat jy nie ‘n geredde persoon is nie. Onthou satan sal alles probeer om ons te laat wankel in geloof, hy is die vader van leuens en wil jou potjie en seker maak dat jy nie die ewige lewe be-erwe nie.
Rom 10:9 & 10 sê “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered wordwant met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.”
Jesus sê self: As julle My voor die mense bely, dan sal Ek julle voor die Vader bely.
Jy het geen professionele opleiding nodig om jou getuienis uit te dra nie, en jy mag nie weier om dit uit te dra nie.
Jak 2:19 & 20 “Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder”  (20) Maar wil jy weet o nietige mens,dat die geloof sonder werke dood is?
Met die bogenoemde vers sien ons, dat ons nie net moet glo nie, maar ook moet leef soos Christene, soos duur gekoopte, skoon gewaste, Heilige Gees ingeworpe kinders van God. Reeds met die verbond met Abraham het Jesus verklaar dat Hy bereid is om die prys te betaal, al was Hy onskuldig.
Rom 14:23 “…en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.” 
God het met Abraham ‘n verbond  aangegaan, wat my en jou beïnvloed.
In Gal 3:7-9:“Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham.En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën word. Sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham.” 
Wat is geloof ?
Rom 10:17:“Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die Woord van God.” So deur te luister, en te doen wat die Woord van God sê…… kom geloof.
!!! Heb 11: 1 sê:“Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.” 
 
As ons sê dat ons gelowiges is, of Christene is moet ons met ‘n vaste vertroue glo in dit wat ons nog nie kan sien, beleef, ervaar nie. Ons kan nie na God gaan met ons probleme en dan wankel in geloof dat God dit vir ons gaan oplos, of voorsien, of help nie!
Ons kan ook nie ons probleme vir God gee, en dan self ‘n oplossing soek nie, want dan glo ons nie met ‘n vaste vertroue dat Hy dit vir ons gaan doen nie, dan staan ons nie in geloof met ‘n vaste vertroue in God en Sy Woord nie!
: Heb 11:6“En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.” 
 
Ons moet God behaag deur geloof, ek moet Hom vertrou en ook glo dat Hy ‘n beloner is, want as ons nie doen nie staan ons skuldig voor God.
1Tim 6:17 “Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet.” 
in Mat 17:20, Jesus sê:“…voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” 
 
Wie gaan die berg (probleem) skuif, nie jyself nie!! Nee God gaan die berg skuif, jy moet net die geloof van ‘n mosterd saad hê dat God dit wel vir jou sal doen!
Jer 39:18  “Want Ek sal jou sekerlik laat vryraak, en jy sal deur die swaard nie val nie; maar jou siel sal vir jou ‘n buit wees,omdat jy op My vertrou het, spreek die HERE.”
Dan sê Jesus Christus aan ons, soos wat Hy aan die dissipels gesê het: “Waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie?.”
Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die aanslae van die bose. (Efes 6)

Sy volmaakte wil

Sy volmaakte wil

‘n Persoon wat in ‘n volle oorgawe die stap van heiligmaking geneem en in die   kennis en genade van Christus begin groei het, sal noodwendig na die volmaakte   wil van die Here vir sy of haar lewe begin soek. Dit behels onder meer duidelikheid   oor jou roeping, asook die beste wyse waarop dit uitgeleef kan word. Paulus   sê:

“Ek vermaan julle dan… om te wandel waardig die roeping waarmee julle  geroep is” (Ef. 4:1). 

Ons moenie die Here net nou en dan behaag en slegs met tussenposes onsself   aan Hom wy nie. Ons moet ook nie met min vrug tevrede wees as ons veel meer   vir die Here kan bereik nie. Daar moet na die volmaakte wil van die Here   vir ons lewe gesoek word.

Paulus se gebed vir die Kolossense is: “dat julle vervul mag word met die kennis   van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor   die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie   werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei” (Kol. 1:9-10).

Die doel van hierdie gebed vir die Kolossense is: “dat julle volmaak en   volkome mag staan in die ganse wil van God” (Kol. 4:12). Hulle moet dus   daarna streef om ook God se volmaakte wil te ken en te doen – nie net sy goeie   en welgevallige wil nie.

Baie Christene vorder nie in hulle geestelike lewe nie, en word dus nooit regtig   diensbaar in die koninkryk van God nie. Die volgende aanklag van geestelike   stagnasie kan aan hulle gerig word:

“Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle  weer nodig dat mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer,  en het julle weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie… Daarom moet ons  nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid  voortgaan: (Heb. 5:12, 6:1). 

Het jy al die Here se volmaakte plan vir jou lewe ontdek? Die Bybel sê dat   jy onder die leiding van God se Gees verligte oë van die verstand moet hê sodat   jy jou geestelike roeping en erfdeel onder die heiliges kan verstaan (Ef. 1:18).   Jy moet ook bid dat die Heilige Gees jou met krag versterk in die innerlike   mens, sodat jy in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp   wat die breedte, lengte, diepte en hoogte van Christus se liefde is wat die   kennis oortref, sodat jy daarin gewortel en gegrond kan word en vervul kan word   tot al die volheid van God (Ef. 3:16-19).