Mense verval nie net weens verkeerde

Geloofsverval weens sonde. Mense verval nie net weens verkeerde leerstellings uit die geloof nie, maar ook weens sonde. Gelowige Hebreërs word só gewaarsku: “Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie” (Heb. 3:12-13). Dit het ook met die verlore seun gebeur, maar hy het sy gebroke verhouding met sy vader herstel toe hy met bitter berou oor sy sonde na sy vader teruggegaan het (Luk. 15:18-19). Gedurende die tyd van sy afdwalings was hy verlore en geestelik dood (Luk. 15:32). Christene wat in sonde teruggeval het, kán weer tot bekering kom en geestelik herstel word. Koning Dawid het die erns van die situasie begryp toe hy in sonde geval het, want hy het besef dat die Here sy Heilige Gees van hom kon wegneem indien hy in sy sondes sou volhard. Hy het gebid: “Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde... Delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie” (Ps. 51:4,11-13).

Dankbaarheid is gemeenskaplik, korporatief

Dankbaarheid is gemeenskaplik, korporatief. Dit gebeur publiek in die teenwoordigheid van God se kinders "in die voorhowe van die Here se huis", in die middel van Jerusalem, dit is, in die kerk. Dit beteken nie dat jy op geen ander tyd of plek daankbaar kan wwes nie. Natuurlik kan jy, so goed as moontlik! Maar wanneer die kerk vergader as Kerk met �n hoofletter, vind �n unieke dankbaarheid plaas. Hier gee die liggaam van Christus dankbaarheid aan sy Hoof. Hier sê God se hishouding: "dankie" aan sy hemelse vader. Hier wys die bruid haar dankbaarheid saam aan haar bruidegom. Hier offer die koninklike priesterdom haar dankbaarheid nie net vir haarself nie, maar ook vir die hele wereld.

Gered

... and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judæa, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. (Acts 1:8 KJV)

 
 
 
 
 
 
 
 

Die weg tot saligheid

 

"Wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?"(Mark. 10:17).

1.    Erken dat jy 'n sondaar is
"Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God." (Rom. 3:23)
Weet dat God reeds vir jou redding en saligheid voorsien het:
"Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Horn glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê." (Joh. 3:16).

2.    Besef dat jy jouself nie kan red deur goeie werke nie
"Want uit genade is julie gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie; dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie" (Efs. 2:8-9).

3.    Bekeer jou en breek met jou sondes
"Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik" (Jes.55-7)
 
 4.  Nooi Jesus in jou lewe in en vra Hom om jou sonde te vergewe
"Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en Hy met my" (Op. 3:20).
"...en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde... As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig" (1 Joh. 1:7,9).

5.    Glo die Woord van God dat Jesus sal doen wat jy vra
"Menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin" (Hand. 16:30-31).
"Want uit genade is julle gered, deur die geloof (Ef. 2:8)
.
6. Bely Jesus met jou mond voor die mense
"As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding" (Rom.10:9-10)

Sal jy nou eerlik 'n gebed bid soos die volgende?
"Here Jesus, ek kom nou in die gebed na U toe. Ek erken dat ek 'n verlore sondaar is. Vergewe asb. al my sondes. Was my in Jesus se kosbare bloed. Ek maak nou my hart vir u oop Here Jesus. Kom woon in my. Verlos my van die sondebande wat my bind. Help my om U voortaan met my hele hart en lewe te volg en te dien. Dankie dat U my hoor en doen wat ek vra omdat U dit belowe! AMEN."

"Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word" (Rom.10:13).

Elizabeth

Sy het genade ontvang van bo om haar naaste te dien met haar hele hart en siel het sy die Jaarlikse Konferensie oortuig om elk 'n sak met benodigdhede te pak vir vroue wie gemolesteer was en so het hulle 150 sakke ingesamel wat uitgegee gaan word daar waar dit saak maak. Goed gedoen NHSV Streek aan die Oos Rand.

 

Elizabeth se wenspan

Elizabeth en haar span het 'n wonderlike saamwerk ooreekoms, elkeen vat vas waar daar hulp nodig is, niks is te groot of te klein om aan te pak nie en elke keer was dit nog 'n gesamentlike besluit. Ons is trots om met julle te kan saamwerk.

 

Pastoriepaar

Die pastorie paartjie het die grootste, hardste en mooiste werk en boodskap uitgestuur saam met al 100 konferensiegangers om hierdie werk te gaan uitdra aan hulle onderskeie woonareas.

 

Doulos borg die diakens en dienswerkerskursus

Opleier: Ds Hannes Janse van Rensburg

Kursus: Dink nuut oor Barmhartigheids diens

Borgskap: Doulos Armoedebediening; Hans Janse van Rensburg

BORG:
1. Vervoer van aanbieder en span
2. Vervoerkoste
3. Etes Vrydag en Saterdag
4. Oornag en verblyfkoste

Doel van die kursus is: om Diakens en Dienswerkers toe te rus met die bybelse perspektiewe van Barmhartigheids werk.

DOULOS is trots om deel te mag wees van 'n gemeenskap van gelowiges.

Een van Jesus se kruiswoorde het vir my volle betekenis!!!!!

Een van Jesus se kruiswoorde het vir my volle betekenis!!!!!

“Daar is u seun... Daar is jou moeder.” (Joh. 19:26-27)

Seker een van die waardevolste vir n mens wat onseker is:

...

Ek glo  die woorde "DAAR IS U SEUN" beteken vir Jesus se moeder as ek nou weggaan sal hierdie dissipel van My vir mamma sorg en:

  "Daar is jou jou moeder"  se vir my  net een ding Jy dissipel van My ek bied jou die geleentheid om om te sien  na My Ma en haar te versog in My afwesigheid.

Hierdie verantwoordelikhede het ek ook reeds op my skouers geneem en ek leef dit elke dag