Hoewel die meeste gelowiges wat uit die genade verval het

Geloofsverval weens die doelbewuste verwerping van Christus, sy soendood en die Heilige Gees. Hoewel die meeste gelowiges wat uit die genade verval het, weer herstel kan word, is daar diegene wat later vir Jesus as hulle Verlosser belaster en verwerp (m.a.w. weer kruisig) en ook die Heilige Gees belaster. Hulle kan nie weer geestelik herstel word nie (Heb. 6:4-6) omdat hulle die enigste Verlosser en Koning van die koninkryk waaraan hulle in ‘n stadium behoort het, verwerp het. “Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?” (Heb. 10:29). Petrus waarsku ook teen hierdie dwase handeling: “Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is” (2 Pet. 2:20-21). Dit is ‘n ernstige saak.

wees verseker

Dankbaarheid is n onnatuurlike aktiwiteit. Dit moet aangeleer en verdien word. Ouers weet dit baie goed. Een van die eerste dinge wat jy aan jou kinders leer is om dankie te sê as hulle iets ontvang. "Wat sê mens dan?" herinner jy hulle. "Dankie". Dis goeie maniere om dankie te sê. n Klein, maar belangrike teken dat ons hoër is as die diere. Ons sê "dankie".

Die Amerikaners het selfs n "dankie-sê dag". Hulle noem dit "Thanksgiving". President Lincoln het dit ingestel as n dag waarop die Amerikaanse volk aan die Here wou dankie sê.

Ons kan n baie lang lys maak waarvoor ons kan dankie sê: liggaam en siel, oë, ore, al ons ledemate, ons verstand, ons sintuie, ons klere en skoene, kos en drank, vir n huis, wederhalftes en kinders, land, diere, geld, kos, regering, weer, vrede, dissipline, goeie reputasie, goeie vriende, betroubare bure, en enigiets anders wat ons liggaam en lewe ondersteun. Dis alles goeie dinge. Alles uit die vrygewige en genadige hand van God. Dis ons taak as Christelike burgers van hierdie land om tyd te maak en en spesiaal aan God dankie te sê vir al die goeie gawes wat Hy op ons land en sy mense uitstort  ja, ek sê dit doelbewus met al die verdrietige dinge wat op die oomblik ook in ons land gebeur. Maar dit neem nog nie ons dankbaarheid weg nie.

Een van die eerste dinge wat jy aan jou kinders leer

Dankbaarheid is n onnatuurlike aktiwiteit. Dit moet aangeleer en verdien word. Ouers weet dit baie goed. Een van die eerste dinge wat jy aan jou kinders leer is om dankie te sê as hulle iets ontvang. "Wat sê mens dan?" herinner jy hulle. "Dankie". Dis goeie maniere om dankie te sê. n Klein, maar belangrike teken dat ons hoër is as die diere. Ons sê "dankie".

Die Amerikaners het selfs n "dankie-sê dag". Hulle noem dit "Thanksgiving". President Lincoln het dit ingestel as n dag waarop die Amerikaanse volk aan die Here wou dankie sê.

Ons kan n baie lang lys maak waarvoor ons kan dankie sê: liggaam en siel, oë, ore, al ons ledemate, ons verstand, ons sintuie, ons klere en skoene, kos en drank, vir n huis, wederhalftes en kinders, land, diere, geld, kos, regering, weer, vrede, dissipline, goeie reputasie, goeie vriende, betroubare bure, en enigiets anders wat ons liggaam en lewe ondersteun. Dis alles goeie dinge. Alles uit die vrygewige en genadige hand van God. Dis ons taak as Christelike burgers van hierdie land om tyd te maak en en spesiaal aan God dankie te sê vir al die goeie gawes wat Hy op ons land en sy mense uitstort  ja, ek sê dit doelbewus met al die verdrietige dinge wat op die oomblik ook in ons land gebeur. Maar dit neem nog nie ons dankbaarheid weg nie.

Wanneer ek skuld bely

 EK WERP MY SKULD OP JESUS,
  DIE VLEKLOOS LAM VAN GOD:
  DIE SWARE LAS VAN SONDE
  DRA HY, O SALIG LOT! 
  EK WERP MY VLOEK OP JESUS
  'N VLOEK GEWORD VIR MY -
  TOT DEUR SY BLOED SO DIERBAAR,
  GEEN SMET MEER IN MY BLY. 

2. EK WERP MY SORG OP JESUS,
  IN WIE GODS VOLHEID WOON;
  HEEL MY DIEPSTE WONDE,
  EN WAS MY VLEKKE SKOON. 
  EK WERP MY SMART OP JESUS,
  MY MOEITE EN MY NOOD;
  EK VIND BY HOM VERLIGTING,
  SY LIEFDE IS RYK EN GROOT. 

3. MY SIEL VIND RUS IN JESUS,
  MY DIEP VERMOEIDE SIEL;
  SY LIEFDE-ARM OMHELS MY,
  WYL'K AAN SY VOETE KNIEL. 
  O DIER'BRE NAAM VAN JESUS -
  IMMANUEL, MY GOD!
  MEER KOST'LIK AS ROBYNE,
  MEER SOET AS AARDS GENOT! 

4. GRAAG WIL EK WEES SOOS JESUS
  WAT MY SO TEER BEMIN;
  VOL NEDERIGE LIEFDE
  EN KINDERLIKE SIN; 
  GRAAG WIL EK WEES BY JESUS
  DAAR IN DIE HEMELHOF,
  OM MET VERLOSTES EWIG
  TE SING MY REDDERS LOF!

Omgee is ’n saak van lewe en dood

 1. Omgee is ’n saak van lewe en dood

Fundamenteel aan die omgee vir mense lê ’n diep besorgdheid vir dié wat verlore gaan.  Die eerste gelowiges het ’n hart gehad vir mense wat verlore sal gaan sonder Jesus.  Omgee begin ten diepste by die geestelike nood van mense.  Ons gee so om vir mense dat ons nie wil hê hulle moet sonder Jesus lewe of sonder Jesus doodgaan nie.

Omgee wat aangee

ak maakOmgee wat aangee en sa

 

In God se oë word sukses gemeet aan die mate waarin jy jou oorvloed met ander deel.

Wat het Martin Luther King, Nelson Mandela, Bill Gates en Moeder Theresa in gemeen? Hulle het almal die sogenaamde ‘X-faktor’; mense wat as gevolg van hulle uitsonderlike karaktereienskappe ’n merkwaardige invloed in hulle tyd uitgeoefen het. Maar daar is een persoon wat selfs ’n groter ‘X-faktor’ as al hierdie invloedryke mense sáám het - Jesus.

“Daar is niemand by wie ons meer kan leer as by Jesus nie. Hy het die afgelope 2000 jaar ’n groter invloed as enige ander mens op die wêreld gehad, en sal in die toekoms net soveel beïnvloed.” Só skryf die kreatiwiteitskenners Kobus Neethling, Raché Rutherford en die teoloog , in hul boek, Jesus soos jy Hom nog nooit geken het nie (Carpe Diem Media, 2007).

Die skrywers het nie gefokus op dit wat ons reeds van Jesus weet nie; sy Goddelikheid, liefde, vergifnis, nederigheid, en opofferings nie. Hulle het gaan kyk na die karaktereienskappe wat Jesus se sogenaamde ‘X-faktor’ bepaal het; dit wat Hom as mens so uitsonderlik gemaak het dat mense in die 21ste eeu nog steeds verbysterd staan.

Een van hierdie eienskappe is Jesus se vermoë om vir ander om te gee; op só ’n manier dat Hy ’n blywende verskil in mense se lewens gemaak het.

Waar kyk jy vir jou toekoms?

Waar kyk jy vir jou toekoms?

Ontdek Christus

 

�Ek weet wat Ek vir julle beplan,� s� die Here; �voorspoed en nie
teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting!�
(Jeremia. 29:11)


Waarop gaan jou lewe uitloop � op voorspoed of teenspoed, in die hemel of die hel? Beplan jy jou toekoms? Hoe? Deur boeke te lees of ander se raad te vra? Soek jy antwoorde by fortuinvertellers of deur na die sterre te kyk? Vriend, moenie na die sterre kyk nie. Kyk na die Een wat die sterre gemaak het! God het 'n plan vir jou lewe � jou opvoeding, jou besigheid, jou huwelik, jou verhoudinge. Dit is 'n plan met ewigheidsbetekenis. 'n Plan waardeur jy die ware lewe kan ontdek � 'n lewe in gemeenskap met die Lewende God � vir nou en vir ewig!As jy hierdie ware lewe en toekoms soek, luister na die Evangelie, die �Goeie Nuus� van Johannes 3:16: �God het die w�reld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal h�.�Volg nou die volgende roete om by die ware lewe uit te kom:
Erken jou sondeDis is jou sonde wat jou van die lewe met God beroof. Begryp en erken dat jy 'n sondaar is. Sonde skei ons van God. Die Bybel s�: �Almal het gesondig en is ver van God af.� (Romeine 3:23) Die enigste manier terug na God toe is deur sy Seun, Jesus Christus.Los jou eie pogingsLaat vaar jou eie pogings om jouself te red deur byvoorbeeld 'n goeie lewe te lei. Jy sal dit in elk geval nie regkry nie. As jy jouself kon red deur 'n goeie lewe te lei sou Jesus nie hoef te gesterf het nie! �Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming.� (Titus 3:5) Redding is deur God se genade. Die Bybel s�: �Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige reg om op homself trots te wees nie.� (Efesi�rs 2:8-9)Erken Christus se betalingGlo dat Jesus Christus, die Seun van God, vir jou sondes gesterf het. �Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gestef het toe ons nog sondaars was.� (Romeine 5:8) Dit beteken dat Jesus in jou plek gesterf het. Jou sondeskuld is deur die bloed van Jesus Christus betaal wat ons van elke sonde reinig. (1 Johannes 1:7)Aanvaar Christus as Jou Verlosser

Plaas jou geloof in Jesus Christus en Hom alleen vir jou redding. Die bloed van Christus help jou nie totdat hy Hom in die geloof aanvaar. Die Bybel s�: �Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.� (Handelinge 16:31) �Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.� (Johannes 14:6)
Bid dan die volgende gebed tot God

O God, ek is 'n sondaar. Ek is verlore en moet gered word. Ek erken dat ek myself nie kan red nie, daarom vertrou ek op U om my te red. Oortuig my, deur U Gees van my eie verlorenheid en skenk aan my die geloof in Jesus Christus alleeen. Ek wil my lewe aan u oorgee, omdat die lewe net by U te vinde is!
In Jesus se Naam bid ek dit. AMEN.

As jy hierdie gebed opreg bid, belowe God dat jy gered is! En jy sal ewig bly wees dat jy Christus as jou enigste troos in lewe en in sterwe aanvaar het.� 2009 Henk Botha