In plaas van verval uit die genade

In plaas van verval uit die genade moet daar by ons groei in genade wees: “Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Pet. 3:17-18).

Genade en kennis moet saam ontwikkel en vermeerder. Kennis van die waarheid is nodig as ons geestelik wil groei en ook toeneem in genade. Ons moet egter nie net by kennis berus nie, maar al die beloftes van die Here in die geloof toeëien sodat ons geestelik kan groei en meer volkome in die Here se genade bevestig word. Die Here Jesus is vol van genade en waarheid (Joh. 1:14). Sy woorde moet ryklik in ons woon (Kol. 3:16) sodat genade oorvloedig in ons harte uitgestort kan word.

Ons moet daadwerklik daarna streef om volmaak en volkome te wees in die ganse wil van God (Kol. 4:12). Dit beteken dat ons volmaak in die liefde moet wees (1 Joh. 2:5) terwyl ons in die allerheiligste geloof opgebou word (Judas 1:20). Moenie by die eerste beginsels van die evangelie van Christus bly nie, maar gaan na die volmaaktheid voort (Heb. 6:1). Groei op na die volwasse man of vrou in Christus (Ef. 4:13) en leef op na die hoë roeping wat God in sy diens vir jou het (Fil. 3:14-15). Sy genade stel jou in staat om op die pad na uiteindelike volmaaktheid vordering te maak.

Omgee is om te gee

  1. Omgee is om te gee

Paulus praat in 2 Kor 9 van die bediening van gee.  Hy praat oor die een gemeente wat die ander finansieël moet help.  Vers 13: “…die bediening van hierdie hulpbetoon (finansiële hulp) bring dankbaarheid teenoor God mee… Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring.  Hulle sal Hom prys oor julle gehoorsaamheid… en oor julle opregte mededeelsaamheid…”  Wanneer jy van jou geld vir die werk van die Here gee is jy besig met ’n bediening!  Jou geld kan omgee!  Ja, daar is baie ander maniere om om te gee sonder dat dit jou geld kos.  Maar as jy nie ook met jou geld omgee nie, het jy nog nie omgegee nie!

DIE GOEIE NUUS

DIE GOEIE NUUS

Wat ‘n aangrypende verhaal?

Hierdie verhaal handel oor ‘n tronkbewaarder wat as gevolg van ‘n baie slegte werksituasie selfmoord wou pleeg. Vir hom was dit die slegste laagtepunt in sy lewe ooit (hy wou nou selfmoord pleeg!!!!), maar hy het nie besef dat hy eintlik by ‘n kritiese draaipunt gekom het wat hom en sy geliefdes na ‘n nuwe en beter lewe sou lei. Laagtepunte maak die deur na ongekende hoogtepunte oop!

Lees hierdie verhaal in Handelinge 16 eers 2-3 keer deur. Probeer op jou eie antwoorde vir die volgende vrae te vind:

1) Hoekom wou die tronkbewaarder selfmoord pleeg?
2) Watter goeie nuus het hom van plan laat verander?
3) Hoe verstaan jy die goeie nuus?
4) Wat is nodig om jou weer nuut te laat leef ongeag die omstandighede waarin jy jouself nou in bevind?

Nou die verhaal van die tronkbewaarder! Lees meer

Ek onthou die GOEIE NUUS die beste deur die volgende 5 beklemtoonde/”bold” konsepte te memoriseer.
Kortliks sal ek oor elkeen net iets noem, maar deur te kliek op die “lees meer”, sal jy toegang tot ‘n meer vollediger uiteensetting kry. Die konsepte is:-

1)  Die mens.
Elke mens word gebore as ‘n sondaar. Van geboorte ontbreek dit elke mens aan die heerlikheid van God. Ons elkeen het God beroof van die eer wat Hom toekom. (Rom.3:23) Ons elkeen het dit in ons om ons eie ding te doen, al benadeel dit ander. Daar is nie een goeie mens nie. Die beeld wat  Romeine 3 van elke sondaar het, is dat elke mens soos suur melk is. Ons kan ons eie suurheid nie verander nie. Inteendeel, ten spyte van ons beste pogings, word ons net vrotter. Later gooi ‘n mens dit weg. Wie in een opsig die Tien Gebooie oortree, oortree almal (Jakobus 2:10) Net deur ‘n “onskuldige” wit leuntjie te vertel, het ek daarmee moord gepleeg ens. Elke mens is alreeds voor sy geboorte SUUR.

Die hedendaagse mens verag hierdie prentjieDie moderne mens wil baie graag glo (en huiwer ook nie om dit van elke beskikbare kateder te verkondig nie!!!!) dat elke mens word goed gebore en word as gevolg van omstandighede, as gevolg van ander mense en ander eksterne invloede buite sy beheer eers later sleg. Orals word luidskeels verkondig dat elke mens inherent goed is. Dis wat mense graag vertel en wil glo.

Hierteenoor, stel God dit onomwonde: elke mens is wel geskape na die beeld van God. Hierdie beeld is beskadig, want elke mens IS IN SONDE ontvang en gebore. Aan elke “pragtige baba” ontbreek dit aan die heerlikheid van God. Elke “skattebol” wat ‘n oupa en ‘n ouma met dankbare liefde vashou, is alreeds sondig en benodig die wedergeboorte. Die Bybelse boodskap is duidelik: “For all have sinned and fall short of the glory of God.” (Rom.3:23) Lees meer

2)  God
God is onbeskryflik lief vir die mens en Hy wil die mens nie straf nie, maar Hy is ook ‘n regverdige en ‘n heilige God wat nie anders kan as om die sondedraer te straf nie. Lees meer

3)  Christus Jesus.
Die Bybel leer ons dat Jesus is van ewigheid tot ewigheid volledig God. Tydens sy aardse verblyf het Hy bygeneem dit wat Hy nooit vantevore gehad het nie naamlik ‘n menslike liggaam en ‘n menslike natuur. In ons drie dimensionele tyd het Hy na die mensdom gekom om te soek en te red wat verlore is. Na elke “suur en vrot” mens. Hy het die mens se sondes, sy “vrotheid” op Hom geneem en die straf wat die sondaar moes ontvang, het Hy op Hom geneem. Lees meer

4)  Geloof.
Daar is iets soos ‘n nie-Bybelse en ‘n Bybelse geloof. Bybelse geloof is om met vertroue te handel op grond van wat God gesê het. Geen mens word op sy eie manier van glo met God versoen nie. Geen mens word op sy eie manier van glo deur God gehelp nie. Hebr.11:1 en 6 verduidelik met watter tipe geloof God alleenlik mee tevrede is. Lees meer

5)  My persoonlike keuse.
Die goeie nuus is dat God uit liefde vir elke mense Sy allerbeste in Jesus Christus aanbied. Hy gee dit verniet. Hy forseer Sy goedheid nie in ‘n mens se keel af nie.

Ps 81 sluit by ‘n situasie aan waar die ouer vir die kind per lepel wil voed. “Maak jou mond wyd oop dat Ek dit kan volmaak.” (Ps 81:11) Dit getuig van God se gretigheid om vir ons dit te gee wat vir ons regtig goed is. Jy besluit of jy jou mond gaan oopmaak of nie. Hy nooi elkeen uit om sy “mond”, sy totale lewe oop te maak vir dit wat Hy uit liefde so dolgraag wil skenk. Hy nooi elkeen uit met: “neem, proe en ervaar dat die Heer vir jou net die beste wil gee!”. Ons kan met ‘n “oop of toe mond” voor God leef. Dis jou en my eie keuse.

Luister na wat God waarborg:

a) Dit is die getuienis dat God aan ons die ewige lewe gegee het en die lewe bestaan in ‘n hegte verhouding met sy Seun, Christus Jesus. Elkeen wat Jesus HET, HET hierdie sinvolle aardse en ewige lewe saam met God. (1 Joh.5:11-12)
b) Elkeen wat Jesus aangeneem het, het die Vader as Sy eie kind aangeneem, “geadopteer”. (Johannes 1:12Die aangenome kind ontvang nou God se “van”, Hierdie aangenome kind is nie meer ‘n kind van die sonde en die Satan nie. Inteendeel, dit beteken dat  as God se “aangenome kinders” ons dieselfde vir die Vader beteken as wat die “Kind Jesus” vir Hom beteken.
c) Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huis (Hand 16:31)

Die kennis wat jy NOU van God het en die vertroue wat jy NOU in Hom het, moet NOU tot ‘n daad  oorgaan. ‘n Besluit moet geneem word. Krities belangrik is ons persoonlike keuse. Die tronkbewaarder het ‘n keuse gehad tussen selfmoord of die “GOEIE NUUS”.  Lees meer

Moontlik kan die volgende gebed jou help om die regte keuse te maak. (Indien dit help, lees die gebed aandagtig deur en as dit verwoord wat in jou hart leef, bid dit dan hardop.)

“Here Jesus, ek is bly dat U nou hier by my is. Ek erken ek is ‘n sondaar. Tot nou het ek my eie pad deur die lewe gestap. Ek glo in U, Jesus Christus as my Verlosser en Here. Vergewe my van al my sondes. Was en reinig my deur U bloed. Ek vra U om nou in my lewe in te kom. Ek nooi U in. Maak my U kind. Ek aanvaar U as my Verlosser en Here. Van nou af behoort ek aan U alleen en vir U wil ek alleen leef. Here God, dankie dat U nou my hemelse Vader is en dat U my sal help om vir U te leef. In Jesus Naam. Amen.”

Dikwels hoor ek die opmerking “maar ek voel nie anders nie!” Onthou bedrieglik is die hart bo alle dinge, Hy beloof nie spesifieke emosies nie.

Hy beloof wel sekere gebeurtenisse. Is jy seker wat dit is? As jy nou hierdie gebed gebid het, WAT HET MET JOU NOU GEBEUR EN HOE WEET JY DIT? 

Onthou GOD SÊ IN SY WOORD: die volgende:-

– “Enige een wat na My toe kom sal Ek nooit uitwerp nie”.(Joh.6:37) – “as ons ons sonde erken, bely en laat staan, dan is Hy ons genadig. Die bloed van Jesus reinig ons van alle sondes. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons van al ons sondes te vergewe”. (Spr.28:13; 1 Joh.1:9)
– “Almal wat Christus aangeneem het, elkeen wat in Hom glo, het Hy die mag gegee om kind van God te wees. Hy “adopteer” (neem jou aan) as Sy eie kind” (Joh.1:12)

– “Wie Jesus het, het die lewe.” (1 Joh.5:12)

Ek vertrou dat elkeen wat hierdie gebed gebid het op grond van Sy Woord sal verklaar:

– “Ek WEET dat Jesus my verwelkom HET.
– Ek WEET dat God nou my Vader is, want Hy het my Sy kind gemaak.
– Ek WEET dat nou ‘n kind van God is.
– Ek WEET dat ek Jesus en die nuwe en ewige lewe het

Wanneer jy ’n persoonlike keuse gemaak het, vra jouself af: “Wat het NOU met my gebeur?”  Dit sal help as jy dit iewers sou neerskrywe.

Kom ons gee NOU vir God die geleentheid om jou te vertel wat alles met jou gebeur het. Dit vertel Hy vir ons in Efesiers 1.Om jou te help het ek enkele van hierdie gebeure met hoofletters geskrywe.   Lees meer

By ‘n latere geleentheid sal ek dit baie graag met jou wil bespreek, Nou wil ek vir jou vra (dis in jou eie belang) herkou hierdie gebeure.

– Maak ‘n lysie van hierdie gebeure.
– Plak dit iewers op.
– Vir die volgende 21 dae lees jy hierdie lysie 3x  per dag.
– Steek jou hande in die lug en dank jou liefdevolle Vader vir al Sy goedheid wat Hy vir jou gee. Die Ou Testamentiese woordjie om te dank is “yadah”. Dit kom meer as 100 keer in die Bybel voor. Dit beteken om met uitgestrekte hande na bo die Vader te aanbid en te dank vir al Sy onverdiende goedheid wat Hy oorvloedig aan ons skenk.

Dikwels is die vraag geopper: “Hoe kan ek regtig hiervan seker wees dat dit alles regtig met my gebeur het?” Ek volstaan met die voorlopige opmerking:-

Ek aanvaar dit wat God in die Bybel sê as die waarheid! óf ek aanvaar wat my gevoelens, ander mense, omstandighede, negatiewe gedagtes ens. sê. Sonde bring skeiding tussen my en God (Jes.59:1 en 2). Hoe langer ek volhard met my sonde, hoe meer sal ek die oortuiging van God se onverdiende goedheid jeens my begin te verloor

“En nou, hoe vorentoe?” Lees meer

Mag jy op ‘n baie persoonlike manier soos hierdie tronkbewaarder deel in die beste GOEIE NUUS van alle tye en vir alle mense!