Bly in My, soos Ek in julle

Voortgesette toewyding

Johannes 15:4 en 6 – “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie... As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.”

Nadat ons gered is, het ons ‘n verpligting om in Christus te bly en nie weer van Hom afvallig te raak nie. Daar is verskillende moontlikhede vir afvalligheid. Die een is om van die waarheid van die Woord afvallig te raak. Paulus sê vir die Galásiërs wat saam met hulle Christenskap ook die wet wou onderhou: “Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval” (Gal. 5:4). Die ander, meer algemene manier van afvalligheid is wanneer Christene weer na ‘n sondige lewenswandel terugkeer. Paulus sê vir sulke mense: “Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie” (Heb. 3:12-13). ‘n Verdere rede vir afvalligheid is wanneer mense die integriteit van God se Woord aantas deur dit te verander. Die Here Jesus sê: “As iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe” (Op. 22:19).

Alle vorms van afvalligheid behels die verlaat van Christus se liefde soos wat dit in die evangelie van verlossing neerslag vind. Sulke persone maak hulleself deur hul optrede en veranderde oortuigings van Christus los. Hulle volhard nie op die pad van die Here nie en bly dus nie in Hom nie. Hy sê vir sulke afvalliges: “Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou” (Op. 2:4-5).

Wat word van ons verwag as ons in Christus wil bly? Vasberadenheid en toewyding. Ons moet die volle wapenrusting van God aantrek sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel (Ef. 6:10-12). Hy wil ons van die pad van die Here aftrek, en ons moet hom weerstaan. Ons kán teen alle versoekings en aanslae oorwin, daarom sê die Here Jesus: “Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee” (Op. 2:25-26). Moenie die stryd gewonne gee en omdraai nie.

Gebed: “Dankie, Here Jesus, dat U ons van die Bose kan bewaar, en ons ook geleer het om daagliks vir u beskerming te bid. Gee dat ons nie die slagoffers van misleiding sal word nie, maar dat ons onbeweeglik vas sal staan in die vryheid waarmee U ons vrygekoop het. Help ons om nie links of regs van u Woord af te wyk nie. Mag u genade oor ons oorvloedig wees. Amen.”

 

TREK MY NADER,NADER,NADER DIER'BRE HEER,

EK IS UWE, HEER, HET U STEM GEHOOR;
  VAN U LIEFDE MELD DIT MY;
  EN EK STREWE REEDS DEUR GELOOF OMHOOG,
  OM STEEDS NABY U TE BLY. 

KOOR:
  TREK MY NADER,NADER,NADER DIER'BRE HEER,
  DEUR U KRUISDOOD,OOK VIR MY;
  TREK MY NADER,NADER,NADER DIER'BRE HEER,
  NA U EENS DEURBOORDE SY!

2. SONDER MY NOU AF TOT U DIENS, O HEER,
  DEUR DIE KRAG VAN U GENA;
  AS MY WIL AAN U OORGEGEWE BLY,
  SAL DIT HEERLIK' VRUGTE DRA! 

3. O DIE REINE VREUGD' VAN 'N ENKEL UUR
  VOOR U TROON, O TROUE HEER!
  AS EK KNIEL EN U IN GEBED ONTMOET,
  EN AS KIND MET U VERKEER. 

4. DAAR IS LIEFD' TE DIEP, OM DIT OOIT TE PEIL,
  TOT EK LAND AAN GINDSE KUS; 
  DAAR IS VREUGD', SO HOOG DAT EK DIT NIE VAT,
  TOT EK EWIG BY U RUS.

By Jesus leer ons van omgee..............

r ons die ware betekenBy Jesus leeis van omgee

 • Omgee is ’n aksie: Dis menslik om vir ander om te gee, maar goddelik om ook iets daaraan te doen. Elke keer as Jesus innig jammer gevoel het vir iemand, het dit nie net by emosies gebly nie. Hy het daadwerklik opgetree om op een of ander manier uit te reik na die persoon in nood. So het Hy kos voorsien aan ’n honger skare, die hartseer weduwee wat haar seun verloor het, getroos én hom uit die dood opgewek.
 • Omgee kom voor in baie gedaantes: finansiële of materiële bystand, om tyd af te staan, iemand aan te raak, met iemand te praat, of net te luister.
 • Omgee kring verder uit: “Omgee in aksie” is nooit net ’n eenmalige aksie nie en bly selde by een mens. Dit is die saad wat ’n wêreldboom kan word en het dikwels verreikende gevolge. Soos Jesus wat die melaatste man aangeraak en genees het in ’n tyd toe melaatses as verworpenes buite die stadspoorte moes leef (vanaf Mark 1:40). Die man het sy genesing so wyd en syd gedeel dat mense van alle kante af na Jesus toe gestroom het.
 • Omgee fokus op ander: Dit is sonder ego en beweeg altyd uitwaarts. Iemand wat omgee verstaan ’n ander se nood en doen iets daaraan.