Dankbaarheid is n vorm van aanbidding.

Dankbaarheid is n vorm van aanbidding. Dis om die Naam van die Here aan te roep. Die Samaritaan het God in n luide stem geprys. Die bure kon hom hoor. Hy het die vrede met sy lofprysing versteur. Hy het met sy liggaam afgebuig sodat sy gesig die grond geraak het. Dit was nie n vinnige refleksie gedurende halftyf in die Lazyboy voor die TV nie. Dit was totale aanbidding met sy liggaam inkluis

Eet en drink God se verlossing

Ja, dis n fees. Eet en drink God se verlossing. Om die brood te eet is om die liggaam van Christus te eet, die ware en lewende Brood wat van die hemel af kom. Drikn die beker met die bloed van Christus wat ons sondes skoongewas het. Dit is ware dankbaarheid, eucharistie, in die volle betekenis van die woord. Dankbaarheid begin by die tafel van die Here, dit begin by die eet en drink van sy eie liggaam en bloed.. Dit begin en eindig in die liturgie waar God se kinders sy Naam loof en prys en sy Naam aanroep. En Hy is daar om ons te ontmoet, so seker as wat Jesus daar was toe die Samaritaan voor sy voete gekniel het.

Die beker van verlossinge

Die beker van verlossinge was vir die OT gelowige die drankoffer  n wynbeker wat deel van die offerrituele en gemeenskaplike maal was. Vir die NT gelowige kan dit net een ding wees. Die beker wat al die bekers van die OT volmaak, die beker van die bloed van Christus hou, gestort vir jou, vir jou lewe en verlossing

I will lift up the cup of salvation

Hoor ook die Engels: "I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord". Die eerste daad van dankbaarheid is om nog meer te kry. God is n God wat graag aan sy kinders gee. Die hoogste vorm van dankbaarheid is om verlossing te ontvang. Sonder die geskenk van verlossing is al die ander geskenke totaal waardeloos. Rykdom, gesondheid, werk, vriende, familie  al hierdie dinge kan in n oogwink van jou weggeneem word. Maar verlossing, die ewige lewe, die vergewing van sondes  hulle duur ewig. Dit is al wat op die ou einde saakmaak.God gee ons die res, vir ons liggaam en om te lewe, sodat Hy ons tot geloof kan bring, ons kan doop, ons kan voed, en ons van die dood kan red. En so is die hoogste vorm van dankbaarheid om diep uit die drinkbeker van God se verlossing te drink.

Ek sal die beker

"Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van die HERE aanroep

Hoe sal ek die Here vergoed

"Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my?" Dit is die vraag van die dag. Die psalmdigter is sopas van die dood gered. Nou vra hy homself af: Hoe sê ek nou dankie vir die Here? Wat kan ek vir Hom terugdoen na alles wat Hy vir my gedoen het?" Hoe sê mens dankie aan die Here en hoe lyk die dankbaarheid wat God verwag?

Om dankbaar te wees

Om dankbaar te wees is meer as om net inventaris te neem van jou seëninge, om dankbare gedagtes te dink, en om n waardering in jou hart te hê. Dankbaarheid sluit die hele persoon in. Dit is om van die massas weg te draai en teen die stroom in te swem, om verontrief te word, om jou planne eenkant te sit, om in nederigheid voor Jesus se voete neer te kniel en om God met n duidelike stem te loof.

Net een het omgedraai en by Jesus se voete neergeval om dankie te gee, dankie te sê

Maar net een van hulle het van sy vriende weggebreek. Net een het omgedraai en by Jesus se voete neergeval om dankie te gee, dankie te sê. Die feit dat hy n Samaritaan was het bietjie speserye by die gebeure bygevoeg, juis omdat dit nie soort reaksie en houding is wat jy van n Samaritaan kon verwag nie. Jesus is dadelik teleurgesteld en tog ook bly. "Was daar nie tien nie? Waar is die ander nege? Is daar net hierdie vreemdeling wat omgedraai het om dankie te sê?" En Jesus prys die feit dat hierdie man nie net na Hom in tyd van nood geroep het nie, maar dat hy ook teruggekom het om dankie te sê. "Staan op en gaan. Jou geloof het jou gered".

......................... harte tot eer van die HERE

Sing van harte tot eer van die HERE

"Ek wil U loof onder die volke, o HERE, en psalmsing tot u eer, onder die nasies;" Psalm 108:4.

In die tyd van Dawid was daar sekerlik ook mense wat hulle godsdiens beoefen het sonder dat hul harte daarin was, soos dit vandag steeds die geval is. Ons sing soms uit volle bors saam met die gemeente “God het ek lief” sonder dat daar werklike liefde in ons harte is. Of: “Wie het ek in die hemel, HEER wie kan ek newens U begeer?.....dan sal U wees vir my gemoed my rots, my deel, my eew’ge goed" (Ps 73), terwyl ons gedagtes tegelyker tyd ver weg is by ons stoflike sake en ons laasgenoemde feitlik as ons hoogste goed beskou.

Dawid sê: Ek wil sing, ek wil sing tot eer van die HERE. Dit kom uit Dawid se hart, hy word spontaan daartoe gedryf. Hierdie egtheid in sy lied, hierdie diepe blydskap spruit voort uit die rustigheid wat hy by die HERE ondervind.

Dit is iets om jaloers oor te voel. Want hier is die Bybelboodskap: dat daar rustigheid te vind is in die woelinge van die verbygaande lewe.

Dit is die rustigheid wat ons in die geloof ontvang. Die rustigheid omdat ons weet dat God met liefde en wysheid regeer. Die rustigheid van ons oortuiging dat ons op pad is na ons groot oorwinning saam met Jesus Christus.

En dit is ware rustigheid, in werklikheid die enigste rustigheid. Want ons kan alleen rustigheid ontvang as die dinge van die ewigheid in ons lewe is.

Dit is ook die groot troos as die aand van die lewe oor ons begin daal en die lewe hier sy einde nader. Daar is dan geen mooier  aandgloed in jou lewe as hierdie rustigheid en vrede wat jou dryf om spontaan te sing nie. Jy ontvang dit deur jou oorgawe aan God se liefde en jou geloof in Christus Jesus. Dan is die dood nie meer jou vyand nie, maar jou oorwinning.

En omdat julle glo,

En omdat julle glo,
word ook julle deur die krag van God
veilig bewaar vir die saligheid
wat reeds gereed is
om aan die einde van die tyd
geopenbaar te word.
 -1 Petrus 1:5 -

God is op soek na jou,

God is op soek na jou,
omdat Hy van ouds her af
sy verlore skaap terug wil vind.
- Hildegard von Bingen (1098 - 1179) -

Wie deur die Here bemin word,

Wie deur die Here bemin word,
is veilig by Hom,
skuil altyd by Hom
en leef onder sy beskerming.
- Deuteronomium 33:12 (83-vertaling) -

Die koninkryk van God

Die koninkryk van God
is nie 'n saak van eet en drink nie,
maar van gehoorsaamheid aan God,
vrede en vreugde,
wat die Heilige Gees ons gee.
- Romeine 14:17 -

Volharding is wat julle nodig het

Volharding is wat julle nodig het
om die wil van God te doen
en te ontvang wat Hy beloof het.
“Wie deur My vrygespreek is omdat hy glo,
sal lewe; maar as hy terugdeins,
het Ek aan hom niks meer nie.”
- Hebreërs 10:36 en 38 -

As julle luister na my

As julle luister na my teregwysing,
gee ek julle my wysheid in oorvloed
en leer ek julle my woorde begryp.
- Spreuke 1:23 -

As julle luister na my

As julle luister na my teregwysing,
gee ek julle my wysheid in oorvloed
en leer ek julle my woorde begryp.
- Spreuke 1:23 -

Wie die grootste vreugde wil ondervind

Wie die grootste vreugde wil ondervind
wat 'n mens op aarde maar kan geniet,
dié vind dit in die teenwoordigheid van God en Jesus Christus.
- Johannes Evangelista Gossner (1773 - 1858) - 

As jy nader kom om die Here te dien

As jy nader kom om die Here te dien,
berei jouself voor vir die versoeking(s).
Stel jou hart reg en wees sterk
en moenie bevrees wees in die tyd van onheil nie.
Stel jou vertroue in Hom
en Hy sal jou help,
Hoop op Hom,
en Hy sal jou weë reguit maak.
 - Uit: Wysheid van Jesus Ben Sirag -

As jy deur die water gaan

As jy deur die water gaan, is Ek by jou;
en deur die riviere -
hulle sal jou nie oorstroom nie;
as jy deur vuur gaan,
sal jy jou nie skroei nie,
en die vlam sal jou nie brand nie.
Want Ek is die HERE, jou God,
die Heilige van Israel, jou Heiland.
- Jesaja 43:2-3 -

Ek het my berus by die gedagte aan die dood, want ek is vas oortuig dat ons gees onvernietigbaar is: dit bestaan vir ewig en altyd. Dit is soos die son: vir ons oë lyk dit of dit ondergaan, maar dit gaan nie onder nie, want dit skyn aanhoudend voort. - Jo

Ek het my berus by die gedagte aan die dood,
want ek is vas oortuig
dat ons gees onvernietigbaar is:
dit bestaan vir ewig en altyd.
Dit is soos die son:
vir ons oë lyk dit of dit ondergaan,
maar dit gaan nie onder nie,
want Ek het my berus by die gedagte aan die dood,
want ek is vas oortuig
dat ons gees onvernietigbaar is:
dit bestaan vir ewig en altyd.
Dit is soos die son:
vir ons oë lyk dit of dit ondergaan,
maar dit gaan nie onder nie,
want dit skyn aanhoudend voort.
- Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) -
- Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) -

Hy is altyd die Here,

lhoewel niks ongemerk by God verbygaan nie,
bly Hy nie by ons verlede stilstaan nie.
Hy is altyd die Here,
vir wie dit om ons toekoms gaan
en vir ons weë baan
wat tot ons redding en sy einddoel sal lei.
 - Helmut Thielicke (1908 -1986) - 

Die Koninkryk van God

Die koninkryk van God
kom nie so dat 'n mens dit kan sien nie .
En hulle sal nie sê: “Kyk hier is dit!”
of: “Daar is dit!” nie;
want die koninkryk van God is onder julle.
- Lukas 17:20-21 ( Direk vertaal) -

Binnekamer

Die binnekamer (gebed) is uiters belangrik
in die chaos van ons tyd;
want wie God uit die oog verloor het,
kan ook die wêreld nie meer hanteer nie.
- Helmut Thielicke (1908 -1986) -