GOD SE HART IS – GROEI

GOD SE HART IS – GROEI

on Wednesday, 23 September 2015. Posted in Dagstukkies

1 Kor. 3:6,7 “Ek het geplant, Apollos het natgemaak (versorg) maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei.”


Die Boodskap: “Ek het die saad van die evangelie in julle hart geplant en Apollos het dit nat gehou, maar dit was God wat gesorg het dat daardie saad groei. Wie dink julle is nou eintlik die belangrikste van hierdie drie? Natuurlik God wat daardie saad lewe gee en dit laat groei.”
Om “te plant” is om die evangelie te verkondig. Om “water te gee” is om te versorg. Wêreldwyd word die evangelie (“geplant”) verkondig – maar die probleem is dat dit wat geplant is nie altyd na wense versorg word nie. As ons groei wil sien moet ons weer gaan kyk na dié gedeelte in die Bybel oor die liggaam van Christus, wat ons vind in 1 Kor. 12. Veral wat ons lees in vers 25: “...dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra.” Indien ons werlike groei wil sien in ons gemeente moet ons mense versorg word.
Groei is die enigste bewys van „n gesonde lewe. Meubels kan nie groei nie. Daar is vêr teveel “meubels” in die kerk. Mense wat net mooi lyk maar nie vrug dra nie.
As jy geestelike groei in jou lewe wil sien dan moet jou “wortelstelsel” (jou binneste) diep geanker wees in God se Woord. Dit is dan dat jy geestelike vrug sal voortbring sodat ander dit kan geniet. (Gal. 5:22) Vrugte aan „n boom is bedoel dat ander mense dit kan geniet. Jou geestelike vrug moet jou lewe so vul dat hulle wat met jou in kontak kom, sal geniet wat jy kan bied. In dié verband lees gerus weer Matt. 5:16.
Ek vertrou jy het „n brandende begeerte om geestelik te groei?
Jou liefde vir die Bybel en gebed sal sê of groei vir jou belangrik is.
As groei die enigste bewys van „n gesonde lewe is – is jy tevrede met jouself?

GOD SE HART IS – VERGIFNIS

GOD SE HART IS – VERGIFNIS

on Wednesday, 23 September 2015. Posted in Dagstukkies

Ps. 103:8,12 “Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid...So ver as die Ooste verwyderd is van die Weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.”

Die Boodskap: “Die Here se hart is baie sag. Hy gee graag goeie dinge aan ons. Hy is geduldig. Hy het Sy kinders baie lief...So ver as wat die verste punt in die heelal van ons af is, so groot, en nog groter, is die Here se liefde vir elkeen wat Hom dien.”
Wie kan werklik God se hart beskrywe? Een ding is vir ons baie duidelik, en dit is dat Hy „n God is wat vergewe. En wanneer God ons vergewe het dan neem Hy dit so ver weg dat ons dit nooit weer sal raakloop nie. Die Bybel sê nie dat Hy ons sondes verwyder so ver as die Noorde van die Suide is nie – want dit kan bepaal word. Maar God verwyder ons sondes so ver as die Ooste is van die Weste – en dit kan nie bepaal word nie. Daar is geen plek dat ons kan sê dit is Wes nie, terwyl ons kan sê waar die Noordpool is.
Watter voorreg was dit vir my om „n jongman in die Wimpy voor te kon gaan in gebed toe hy hom tot God bekeer het. In trane het hy na Christus gekom. Die ete wat ek moes betaal was oor-en-oor die moeite werd. Ek sal gereeld iemand se ete wil betaal as ek die voorreg sou hê om hom aan „n God voor te stel, wat „n hart van vergifnis het. Want soos die vader in die verhaal van die verlore seun, gehardloop het om sy seun terug te verwelkom, net so wil Hy as Vader dit vir ons doen. Dit is in elk geval God se begeerte dat almal tot bekering moet kom.
1 Tim. 2:3,4 “Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.”
Die hart van die evangelie draai om die boodskap van vergifnis.
Dank jy nog God gereeld dat Hy ook jou sondes vergewe het?
Kry iemand wat jy na Jesus kan lei – Die Wimpy werk vir my!

Hoogmoed kom tot ’n val!

Hoogmoed kom tot ’n val!

Dis die vierde en laaste keer wat God met Nebukadnesar praat. Hy doen dit weer deur ’n droom, deur ’n persoonlike ervaring waaraan Nebukadnesar nie kan ontsnap nie. Die droom het ’n boodskap van uiterste straf.

Die rede vir so ’n straf is Nebukadnesar se verregaande sonde en hoogmoed, asof hy alles is en God nie eens ’n faktor nie. As hy hom na die duidelike pad wat God by herhaling met hom geloop het, nie van sy sonde en hoogmoed bekeer nie, sal die vonnis as regverdige straf aan hom voltrek word.

’n Jaar na die droom het God ook op grond van Nebukadnesar se eie woorde die straf voltrek. Hy het dus met hom gehandel soos Hy Hom oor ’n lang tyd aan Nebukadnesar bekend gemaak het.

Steur ons ons aan God volgens die mate waarin Hy Hom aan ons bekend gemaak het in Jesus Christus? Daar is net twee moontlikhede: dis óf die harde weg tot erkenning dat Hy waarlik God is, óf die lieflike weg van bekering en geloof in Hom wat die wêreld so liefgehad het dat Hy sy eie Seun nie gespaar het nie.

Dít moet ons weet: sondige hoogmoed kom beslis tot ’n val!

God bly in beheer van die geskiedenis

God bly in beheer van die geskiedenis

In die tyd waarin ons leef, lyk dit soms vir ’n mens of die Here nie meer in beheer is nie. Daar is soveel mense wat nie meer die bestaan van die Here erken of sy heerskappy aanvaar nie.

Dit is duidelik dat die profeet Jesaja ’n heeltemal ander siening van die heerskappy van God gehad het as wat vandag in sommige kringe aanvaar word. Vroeër in die boek het Jesaja die Here se oordeel aangekondig. Hy het ook aangedui dat die Here die groot wêreldmag van sy tyd, Assirië, gaan stuur om die oordeel te voltrek. Dit het Assirië gedoen, maar sonder om te besef dat hy daarin eintlik maar ’n instrument van die Here is. As gevolg van sy selfverheffing gaan Assirië nou egter self deur die Here geoordeel word. Assirië was inderdaad die werktuig van God se toorn, maar het in die voltrekking van die oordeel van die Here alle perke oorskry. Dit is soos ’n byl wat dink hy is meer as die een wat met hom kap.

Selfs die sterkste moondheid van Jesaja se tyd is maar net ’n instrument in God se hand. Daarom kan die Here later, in die tyd van Jeremia, Babel gebruik om Assirië te vernietig. God bly in beheer, selfs wanneer hy sy volk deur die ellende van ballingskap laat gaan. 

Christus het dit baie duidelik gemaak dat Hy alle mag in die hemel en op aarde het – daarom is God steeds in beheer, al wil die mens dit nie erken nie.

U koningskap is ’n koningskap vir alle tye!

U koningskap is ’n koningskap vir alle tye!

Regerings kom en gaan. Koninkryke staan op en kom tot ’n val. Verwagtinge oor wat nuwe regerings kan bring, staan teenoor teleurstellings van wat realiseer. Alles spel een groot werklikheid: dinge op aarde vergaan. Daar is niks wat blywend is nie. Omdat die mens verganklik is, is dinge wat deur hom geskep word sonder vastigheid.

Daarom hunker die mens na iets beter as mensgemaakte strukture. Vir ’n kort tyd van die lewe is sommige tevrede met losbandigheid wat vir ’n dag of drie hou. Op daardie stadium soek jy meer na verandering en steur jy jou nie aan dinge wat blywend is nie. Maar gou besef jy dat verandering nie ewige waardes kan vervang nie. ’n Huis wat nuwe verf of ’n nuwe dak kry, kan nie sonder die fondament van vroeër nie.

Kennis van die ware en enigste God is ’n seën. Wie sonder Hom leef, dobber op ’n stormagtige see, soos ’n boot sonder anker. Die Here God is ’n ewige wese. Psalm 145 sing: “U koningskap is ’n koningskap vir alle tye (eeue), u heerskappy strek oor die geslagte heen.” Moenie hierdie kennis in ’n brandkluis toesluit nie! Die wêreld het dit nodig. Maar nog belangriker, God wil Homself aan die wêreld bekend maak. Hy doen groot dinge, maar almal sien dit nie raak nie. Hy is ’n ewige wese, maar almal ken Hom nie so nie.

Teenoor valse godsdienste, asook ’n anti-godsdienstigheid, wat in ons gemeenskappe leef, skenk God hierdie ewige, troosvolle waarheid. Ons is sy mondstuk. Onthou jy nog Jesus se belofte met sy hemelvaart? “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” (Matt. 28:20) ’n Onbeskryflike geborgenheid, ’n langdurige vrede, ’n vaste hoop vir die toekoms, ’n onoortreflike vreugde is die gawe van ons ewige Koning aan elkeen wat Hom dien.

God is onsigbaar. Tog kan mense aspekte van Sy wese en persoonlikheid sien.

God is onsigbaar. Tog kan mense aspekte van Sy wese en persoonlikheid sien. Lees Kolossense 1:15. “Die Seun is die (sigbare) beeld van God wat self nie gesien kan word nie.” Onderrig. God is Gees (Johannes 4:24) en daarom onsigbaar vir menselike oë. Niemand het ooit God gesien of kan God sien nie. Niemand kan God, Sy wese en persoonlikheid beskryf nie, behalwe as God bepaalde aspekte van Sy wese en persoonlikheid aan mensen openbaar. Jesus Christus is die sigbare beeld van die onsigbare God! Die onsigbare Almagtige Gees het die sigbare menslike natuur in Jesus Christus aangeneem en onder mense gewoon en gewandel sodat mense Hom kon sien. Jesus het gesê, “Wie My sien, sien die Vader” (Johannes 14:9). Duisende mense het Jesus Christus persoonlik gesien. Wat in die Bybel opgeteken is, help ons om Jesus Christus te sien en te ken. In Jesus Christus sien en ken ons die onsigbare God. In Jesus Christus, kan ons die liefde en genade van God, God se heiligheid en geregtigheid, God se soewereine mag en nederigheid, God se waarheid en wysheid: kortom, God se heerlikheid (glorie) sien. God se heerlikheid is die opsomming (samevatting) van al God se eienskappe (karaktertrekke) of volmaakthede, onder andere Sy teenwoordigheid of nabyheid. Jesus Christus is die uitstraling van God se heerlikheid, die afdruk of ewebeeld van die wese van God (Hebreërs 1:3). Die onsigbare God in die hemel het Hom geopenbaar in en deur die sigbare Jesus Christus op die aarde. In Jesus Christus “is die volle wese van God beliggaam” (Kolossense 2:9).

God is onpeilbaar. Tog kan mense Hom ken.

God is onpeilbaar. Tog kan mense Hom ken. Lees Job 11:7-9. “Kan jy begryp wie God werklik is? Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? Dit is kennis wat Hoër is as die hemele. Hoe kan jy daarby uitkom? Dit is kennis wat dieper is as die doderyk. Hoe kan jy dit bereik? Dit strek verder as die aarde, wyer as die see.” Onderrig. Niemand kan die grootheid van die Almagtige God deurgrond nie. Geen mens kan alles omtrent God verstaan nie. Om iets te ‘definieer’ beteken om die grense van hierdie ding te omskryf. Om God te omskryf sou dan beteken om God se grense te kan beskryf. Indien iemand God sou kon beskryf, sou hy die dieptes van God kon definieer en groter as God wees. Die Bybel leer ons dat God ons mense met beperkings geskep het. Hý bepaal ons perke en grense en weet alles van ons af. Hierdie feit laat ons ons eie plek in die skepping verstaan. Dit behoort ons meer nederig te maak in God se teenwoordigheid. Maar as niemand die perke van God kan peil nie of die geheimenisse van God kan deurgrond nie, is alle kennis van God dan uitgesluit? Kan ons as mense enigiets van God weet? Ja, ons kan kennis van God hê, maar net in die mate wat Hy Homself aan ons openbaar! “Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet” (Deuteronomium 29:29).

Lofprysing bring God se hulp / verlossing

Lofprysing bring God se hulp / verlossing

Ps 42:6 Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God; want ek sal Hom nog loof—die verlossing van sy aangesig!

Ons sien hier dat God se aangesig gedraai is na die een wat Hom prys en die een / persoon wat God prys, se aangesig word opgelig deur God self.

En dan nog ‘n juweel geliefdes – in

Spreuke 18:16 Die geskenk van iemand maak vir hom ruimte en bring hom in die teenwoordigheid van die aansienlikes.

Geliefdes dink net daaraan è wanneer ons die Here God aanbid is dit God wat vir ons plek maak by Hom en al die hemelinge want Hy wil hoor hoe ons Hom loof en prys uit ‘n opregte hart in Gees en waarheid.

Ek het eenkeer TV gekyk en Nelson Mandela was op en voor hom het ‘n man gespring en gedans en Nelson Mandela se lof besing.

Terwyl ek daarna kyk praat die Here met my – ‘n gewone man / lofpryser kom deur lofprysing in die teenwoordigheid van ‘n vername man (nelson)

En terwyl die gewone man / lofpryser besig is om Nelson te loof en prys gee almal vir hom pad (maak vir hom plek)

En luister almal na hom.

Net so is dit as ons God loof en prys geliefdes! Ons behoort God baie meer te prys!! – Hy maak vir ons plek om na ons te luister.

Geliefdes, ek het nou so baie gesê maar ek vertrou dat dit ons almal sal inspireer om ons God te loof en prys – eerstens omdat Hy dit waardig is en verdien, en tweedens omdat God ons seën wanneer ons Hom loof en prys, ongeag ons nood of behoefte, vandag ontsluit dit vir uself deur lofprysing geliefde – God sal antwoord.

Wat ‘n God dien ons nie! Hy verdien alles van ons! Ja alles – Hy dink en bederf ons altyd – Hy sorg en help ons altyd.

Praise Him till the blessings come down.

Geliefdes wat jou nood ook al is vandag, begin deur God te loof en prys. Hy sal daarop reageer!!

Lofprysing verdryf depressie

Lofprysing verdryf depressie

Geliefdes in Jesaja 61:3 lees ons van die kosbaarste profesiee van wat Jesus vir ons as mense sal kom doen.

V3  om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees

Geliefdes, ‘n verslae gees, is presies wat depressie is en jy voel treurig en asof jy geen vreugde het nie è soos iemand wat rou.

Maar prys God – geliefdes – die Here gee vir ons die antwoord hoe om depressie teen werk è ‘n gewaad van lofprysing (the garment of praise)

Onthou toe hierdie oppressing spirit (heaviness/verslae gees) Saul beetgepak het = was Dawid geroep om musiek te maak en terwyl Dawid God prys, het daar die salwing van die Heilige Gees met liedere en musiek è het die oppressing spirit gee pad (flee).

Wanneer ons God prys geliefdes is die Naam van Jesus soos salf uitgegiet (Hooglied 1:3) vir jou siel en gebroke hart.

God se teenwoordigheid – sigbaar

God se teenwoordigheid – sigbaar

Ons lees die eerste keer van die wolk van God se teenwoordigheid in Exodus toe die Jode uit Egipte uittrek.

Ons lees ook dat elke keer as Moses by die tent van ontmoeting ingegaan het om met die Here te praat – die wolk oor die tent neergedaal het en God hom dan ontmoet het om met hom te praat.

Ons lees Jesus is met ‘n wolk opgeneem hemel toe.

Ons weet vandag is God se woonplek nie meer in handgemaakte tempels alleen nie, maar in ons – Sy kinders  – is die tempels van die Heilige Gees – dus geliefdes wanneer ons die Here loof en prys vul God ons met Homself! Halleleuja.

Lofprysing bring God se glorie / gemanifesteerde teenwoordigheid.

Lofprysing bring God se glorie / gemanifesteerde teenwoordigheid.

In 2 Kronieke 5:13 -14 lees ons… en toe die trompetblasers en die sangers almal saam eenstemmig begin om die HERE te prys en te loof, en net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente, en met: Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! —is die huis, die huis van die HERE, vervul met ‘n wolk.

En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van God vervul.

Lofprysing breek ‘n swaar atmosfeer / hardheid van hart

Lofprysing breek ‘n swaar atmosfeer / hardheid van hart

‘n Juweel wat ek ontdek het is in Hosea 10:11 Juda sal die ploeg trek.

U almal weet ‘n ploeg keer grond om, maak nie saak hoe hard nie.

Juda beteken LOFPRYSING

Vir my is die juwele geliefdes – dat ons lofprysing harde grond in ons harte omkeer

  • Dit sag maak sodat God se Woord – die goeie saad – daarin geplant kan word en vrug dra.

Die Here Versorg

Die Here Versorg Allesomvattend Deurdat Christus ons geleer het om te bid: "Gee ons vandag ons daaglikse brood", verseker God ons dat Hy ook ons liggaam en ons stoflike welsyn deeglik op sy hart dra. Ook hierin besef Hy ons nood en daaruit wil Hy uitkoms skenk. Baie mense maak die fout om te dink dat die stoflike of materiële dinge minderwaardig is teenoor die geestelike. Maar ons moenie die liggaamlike geringskat nie, want die liggaam of die stoflike het ook ewigheidsbetekenis. In die hiernamaals sal die gelowige met siel en liggaam op die nuwe aarde woon. En reeds in hierdie aardse lewe verseker die Here ons dat Hy ons nie net geestelik versorg nie, maar ook liggaamlik, — allesomvattend! Dit het Hy baie duidelik bewys: Hy het nl. sy eniggebore Seun gestuur om ons vlees aan te neem. Christus het in die gestalte van 'n mens verskyn — liggaamlik — en as mens het Hy saam met ons honger en dors en koue en ontbering en allerlei fisieke nood ervaar. En omdat die Here dit ernstig bedoel met ons stoflike behoeftes, mag ons met vrymoedigheid daarmee na Hom gaan en mag ons ons kwellinge om lewensmiddele aan Hom opdra. Dit leer Jesus ons in die Onse Vader — dat ons met ons materiële probleme na ons hemelse Vader moet gaan; • dat ons Hom mag vra vir 'n vol kruidenierskas en klerekas, • vir 'n huis en meubels; • dat ons met Hom mag praat oor ons werk, en ons banksaldo en die stygende lewenskoste. Want ons hemelse Vader verhoor meer as net geestelike dinge. Ook die stoflike wêreld is werk van sy hande. "Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan." Hy skenk aan ons alles wat nodig is vir die liggaam: • voedsel en drank • kleding en huisvesting • gesondheid en krag • voorspoed en sukses. Op die gebed om ons daaglikse brood gee Hy welvaart aan ons gesin, aan ons volk, aan die hele Koninkryk van God! In die Bybel is daar 'n oorvloed van tekste wat hierdie waarheid bevestig. Ons noem daarvan slegs twee: Jakobus 1:17: "Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by Wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie." Mattheus 6:33: "... soek eers die Koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word" — dit is wat ons moet eet en drink en aantrek. Laat ons daarvan steeds ons afhanklikheid van die Here besef ten opsigte van ons stoflike lewe, dit ook aan Hom opdra en weet dat sy versorging oneindig ryker is as wat dié van 'n aardse vader ooit kan wees.

Vader, ek kom na U in die Naam van Jesus Christus

Vader, ek kom na U in die Naam van Jesus Christus, U Seun en my Redder. Dankie vir die Heilige Gees wat my in die waarheid lei en my onderrig, sodat ek U soewereine Wil kan bid.

Drieënige God van die Heelal, ek loof U omdat U dit goed bedoel met my en my beste belange op U Hart dra. Ek jubel, want dit wat U aan Israel, U uitverkore volk, gesê het, geld ook vir my: Jer 29:11 – want Ék weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Ek bid vandag rondom hierdie belofte van ‘n hoopvolle toekoms vol van U seëninge en oorvloed. Dit maak my opgewonde want U Woord verklaar in 1 Kor 2:9 – …wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, [het] God berei vir die wat hom liefhet.

Dit wat U vir my wil hê, pas nie altyd in my eie planne in nie. Ek besef my planne en idees is menslik en beperk – U VISIE VIR MY IS ALOMVATTEND EN VOLMAAK. Ek bid dat U vir my sal openbaar wat U vir my bedoel en beplan het. En my te leer om nie vas te klou aan ondergeskikte en minderwaardige uitkomste wat nie opweeg teen U beter plan vir my nie.

Ek verstaan wel dat seëninge van U oor my is voorwaardelik. Ek kan my nie seën toeëien as ek nie gehoorsaam is aan U nie, of as ek buite U Wil beweeg. Ek wil suiwer U Wil vir my bid, Vader (1 Joh 5:14/5), sodat ek kan verstaan WAT U vir my bedoel en hoe U my wil begunstig.

Ek bid soms verkeerd of om my eie wil te bevredig, maar ek sal niks ontvang as ek net meer en meer vir myself wil hê, en U nie wil behaag nie – want U sê in Luk 12:15 – … Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie.(Ook Jak 4:3).

Ek vra U ook dat U my geloof sal laat groei, om te besef en insig te hê in U beloftes. Ek bid vir ‘n oorvloed van geloof wat ‘n vaste vertroue in U is op die dinge wat ek hoop en ‘n bewys van die dinge wat ek nog nie sien nie (Heb 11:1).

Seën kom uit U Hand, en verwoesting van die duiwel – Joh 10:10 – Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

Ek vra dat U my geestelike oog open en fyn instel sodat ek bewus kan wees van wat die vyand se plan vir my is, en hoe hy my seëninge probeer steel.

Lei my asb om te verstaan wat U beloftes behels en hoe U my wil seën. Laat my besef dat daar selfs seën in stryd en swaarkry kan wees. U Woord verklaar juis in Rom 8:28 dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

Belofte

U is die Waarmaker van U Woord, Here. En hierdie selfde Woord sê in 2 Kor 1:20  want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.

Net soos U aan Abram belowe het:

Gen 12:2  En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees. 3En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.

…geld dieselfde belofte vir my:

Gal 3:13 – Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word…14 sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

As ek as U kind (volk) na U verordeninge luister en dit hou en volbring, sal die HERE [my] God …13 [my] liefhê en [my] seën en [my] vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van [my] liggaam seën en die vrugte van [my] land, [my] koring en [my] mos en [my] olie, die aanteel van [my] beeste en die aanteel van [my] kleinvee, in die land wat Hy aan [my] vaders met ‘n eed beloof het om aan [my] te gee. 15  En die HERE sal elke krankheid van [my] wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat [ek] ken, nie op [my] lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat [my] haat – Deut 7:12.

U sorgsaamheid oor my laat my opnuut besef dat U my pad volkomelik uitgewerk het (2 Sam 22:33), as ek in U weë bly, en in U voetspore volg.

Here, ek besef dat seën van U is my keuse. As ek begeer dat U oorvloedig seëninge oor my uitstort, moet ek na U gebooie luister, en U Wil doen. Deut 11:26 – Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor— 27  die seën as julle luister na die gebooie van die HERE julle God wat ek julle vandag beveel;

Ek kan staatmaak op U voorsiening, na die mate wat ek uitdeel.

2 Kor 9:6 – Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai. 7  Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief. 8 En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. 9  Soos geskrywe is: Hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. 11  sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk.

 

Ek wil die Here prys.

Dankbaarheid is die hoofdeel van ons gebed

Quintus Heine 

Psalm 146:1-2 Prys die Here! Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys so lank ek lewe, ek wil die lof van my God besing so lank ek daar is.

Ons is van jongs af geleer om vir alles dankie te sê. Die bedoeling daarvan is baie meer as bloot goeie maniere. Indien jy vir iemand dankie sê, gee jy erkenning aan daardie persoon. Deur dankbaarheid te bewys, betoon jy nie net respek nie maar jy gee te kenne dat jy van die ander persoon vir 'n sekere saak afhanklik is. Dankbaarheid is dus 'n erkenning en 'n afhanklikheidsverklaring. Dankbaarheid is om die eer aan iemand anders as jyself te gee. Deur ondankbaar te wees wil jy die eer en erkenning vir jouself hou! Ondankbare mense is mense wat vol is van hulself. Dankbaarheid is 'n teken van nederigheid.

Dankbaarheid is belydenis van afhanklikheid. Ons geloofsvaders van die 15de eeu het gesê die beste manier van dankie sê is deur te bid. So is die belangrikste deel ons gebed, om vir die Here dankie te sê! Hoe meer ons vir die Here in gebed dankie sê, hoe meer kom ons agter dat ons vir niks op aarde verantwoordelik is nie, maar dat alles van God af kom. Ons moet nie huiwer om in detail alles vir Hom op te noem nie, dan sal ons kan sien hoe afhanklik ons van Hom is.

Danksegging en lofprysing is 'n lewenstaak en hartsingesteldheid. Psalm 34:2 sê: Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Danksegging is nie net bedoel vir die tye wat jy kerk toe gaan nie. Dit is ook nie iets wat slegs op sekere tye gebeur nie. Dis 'n omvattende hartsingesteldheid wat altyd teenwoordig is. Jy sien mense se dankbare gebedsgesindheid in hulle dankbare optrede teenoor ander mense. Dalk moet ons weer leer om dankbaar teenoor die Here te wees vir alles wat ons is en het! Kom ons leef die dankbaarheid elke dag uit!

Ons moet ook in alle omstandighede dankbaar wees. Daar kom dikwels tye wanneer ons kwaad is, verontreg voel of ontsteld is – steeds moet ons ʼn dankbaarheidgesindheid hê. Ons moet leer om selfs vir die slegte dinge te kan dankie sê. Romeine 8:28 Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. 

'n Dankbare gebed genees jou van ontevredenheid en bring jou nader aan God.

Let asseblief daarop dat ek die Onse Vader-gebed Woensdag afsluit.

Gebed: Dankie Heer vir u genade, liefde en vrede. Maak my 'n dankbare mens teenoor U en teenoor my naaste. Amen

Waarheen?

Waarheen?

Waarheen dan jou weg wat jy wandel, o mens;
Die weg van die lewe tot dode se grens?
Na wat is jou stewe, die lewe, o siel;
Of het jy geen erns aan die draai van die wiel
Wat vorentoe rol in die groef wat jy leef?
En ken jy die prys wat jou sonde vergeef;
En so jou dan bring aan die end van die weg;
En help en versterk in die stryd wat jy veg.

Waarheen is jou weg in die lewe dan hier?
Of is dit maar steeds net ’n klug of ’n gier
Vir mens om te leef en te swoeg op die aard?
En heg jy gedwee aan jou lewe geen waard,
Te weet wat die einde op aarde sal bring;
Want dit is die grootste veranderingskring
Wat wag op jou wanneer jy afgeleef; oud
Jou einde sal nader met angs, of behoud.

Waarheen is jou skrede op weg hier benee
En waaraan moet elkeen sy lewe bestee?
Is dit dan vir wins, of is dit in verlies;
Die ewigheidsreis wat jou siel so verknies;
Waarheen jou voortstruikel om nogeens te gaan
Die weg na hiernamaals se hemel te baan.
Waarheen dan jou reis, en waarheen dan jou weg?
Waarheen is die vraag: jy alleen kan besleg.

Ons word geroep om mekaar te dien.

Ons word geroep om mekaar te dien.

Sommige dink dit is net die verantwoordelikheid van voltydse leraars of sendelinge.  Die Bybel is egter duidelik daaroor dat ons almal die roeping het om God en mekaar te dien.  Ons word nie gered deur ons diens nie, maar vir diens.

Paulus roep ons in Gal. 5:13 op om die vryheid van Christus se verlossing te geniet, nie vas te val in die sonde van selfsug nie, en mekaar in liefde te dien.  Dit is die enigste manier waarop ons regtig ’n geloofsgemeenskap kan bou.  Soos hy in 1 Kor. 13:3 sê: “Al deel ek al wat ek het aan ander uit … maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks.”  Besluit om lief te hê, sonder om enigsins terug te hou.

ONS KAN ALMAL BYDRA TOT GROEI

ONS KAN ALMAL BYDRA TOT GROEI

Efésiërs 4:16 “Die kerk is Sy liggaam en die hele liggaam is van Hom afhanklik. Die dele van die liggaam is aan mekaar verbind en vorm „n eenheid omdat elke liggaamsdeel sy werk doen en die ander liggaamsdele help. So groei die liggaam deur die medewerking van al die liggaamsdele, en daar is liefde onder mekaar.” (Die Lewende Bybel

Brood

DIE STORIE VAN BROOD

Die broodverhaal het al in 10 000 vC begin.  Vanaf die eerste primitiewe graan en watermengsels tot die onbeperkte soorte brood wat ons vandag kan eet, het brood al ‘n lang pad geloop.

Elke kultuur het sy eie brood en tans is daar duisende verskillende brode wêreldwyd.  Duitsland is egter die voorloper in die maak van brood.  Hulle spog met 500 verskillende tipes brood en oor ‘n 1000 verskillende soorte broodrolletjies wat in 16 000 bakkerye gebak word.

Brood is oral en ook binne-in mense se harte, maak nie saak watter kleur, nasie of kultuur nie.

Brood is soveel meer as net ‘n kossoort:  dit is ‘n leefwyse, dit is ‘n manier om mense te wys jy gee om, dit bewys ‘n ma se liefde en toewyding vir haar gesin – elke liewe toebroodjie wat met liefde gemaak is.   Dit vergesel ons op ons reis as padkos, dit bring mense bymekaar.

Om ‘n brood saam met iemand te breek, is ‘n eer en tyd goed bestee.  Dit bou brûe, dit laat mense die eenvoudige dinge van die lewe geniet en soms, as dit nodig is, ook mekaar se hartseer.

‘n Broodwinner is die persoon wat sorg dat sy/haar gesin so goed as moontlik versorg is.  Hy/sy plaas die brood op die tafel.  Die broodmandjie van ‘n land is die belangrikste landbougedeelte en sorg letterlik dat daar kos vir ‘n nasie is.  As jy iemand se witbroodjie is, het jy ‘n spesiale plekkie in daardie persoon se hart.

As iemand vir jou sê jy is die beste ding na gesnyde brood – weet jy jy is darem belangrik, maar staan definitief nie in die eerste plek nie!

Regoor die grense van lande, deur al die eeue, het brood die metafoor geword vir al die nodigste dinge in die lewe.

Brood vorm die basis van hoe ons eet.  Die armste mense oorleef op brood, die rykste onder ons geniet dit as ‘n lekkerny:  feit bly staan – daar is niks soos die reuk van varsgebakte brood en niks lekkerder as ‘n sny warm brood, gesmeer met ‘n dik laag botter en tuisgekookte konfyt nie!

"Hoe werk God se soewereiniteit en mens se vrye wil saam in redding?"

"Hoe werk God se soewereiniteit en mens se vrye wil saam in redding?"Antwoord: Dit is vir ons onmoontlik om die verhouding tussen God se soewereiniteit en mens se vrye wil en verantwoordelikheid, te kan verstaan. Net God alleen weet hoe hierdie twee aspekte saamwerk met Sy reddings plan. Meer as enige ander leerstelling is dit belangrik om te erken dat dit buite ons vermoë is om hierdie aspek te verstaan. Enige poging om een van hierdie twee stand punte te ondersteun sal net lei tot ‘n verdraaiing van redding. 

Die Bybel is duidelik dat God weet wie gered gaan word (Romeine 8:29; 1 Petrus 1:2). Efesiërs 1:4 sê vir ons dat God gekies het voor die wereld ontstaan het. Die Bybel toon in baie plekke aan dat gelowiges “geskies” word (Romeine 8:33; 11:5; Efesiërs 1:11; Kolossense 3:12; 1 Tessalonisense 1:4; 1 Petrus 1:2; 2:9) en dat daar “uitverkorenes” is (Matteus 24:22; Markus 13:20, 27; Romeine 11:7; 1 Timoteus 5:21; 2 Timoteus 2:10; Titus 1:1; 1 Petrus 1:1). Die feit dat gelowiges vooraf bepaal is (Romeine 8:29-30; Efesiërs 1:5,11), en uitverkies word (Romeine 9:11; 11:28; 2 Petrus 1:10), tot redding is baie duidelik.

Die Bybel sê ook dat dit ons verantwoordelik is om Jesus te aanvaar as ons Saligmaker en dat almal wat in Jesus Christus glo gered sal word (Johannes 3:16; Romeine 10:9-10). God weet wie gered sal word, God kies wie gered sal word, en dit is ons verantwoordelikheid om Christus te kies en sodoende gered te word. Hoe hierdie drie aspekte saamwerk is bo ons vuurmaak plek en buite ons verstandelike vermoë om dit te kan verstaan (Romeine 11:33-36). Ons verantwoordelikheid is om die boodskap deur die hele wereld te verspei (Matteus 28:18-20; Handelinge 1:8). Ons moet die voorafwete en die uitverkiesing gedeelte maar aan God oorlaat en gehoor gee aan ons opdrag om die boodskap te versprei.

Waar kom jy vandaan? Waar bevind jy jou nou? Waar gaan jy heen?

Waar kom jy vandaan? Waar bevind jy jou nou? Waar gaan jy heen? Oor die laaste vraag: wéét jy? WIL jy weet? Kom, wees eerlik, wil jy weet hoe die pad vorentoe lyk? As jy ‘n keuse sou kry om jou lewenspad vorentoe soos ‘n pak kaarte voor jou uitgesprei te sien – sou jy kyk? So ‘n “magic” e-pos van die Here af wat sê: “My kind, as jy jou toekoms wil weet, kliek hier.” – sal jy kliek? Ek dink as dit miskien nou met jou swaar gaan sou jy wou kliek om te sien dat dit wel beter sal gaan, of dat daar vinnig ‘n uitkoms gaan wees. En as dit nou met jou goed gaan, sou jy kliek? ‘n Vriend sê anderdag hy vra die Here om vir hom die pad vorentoe te wys. Hy het lank, en aanmekaar gebid. Ek vra toe vir hom of hy regtig sou wou weet dat hy in September sy huis gaan verloor, of dat sy kind in Desember met ‘n ongeneeslike siekte gediagnoseer gaan word, of dat hy sy werk in Julie gaan verloor, en sy vrou hom in Oktober gaan los. Wat dink jy gaan gebeur as ons dit alles vooruit sou weet? Kom ons swaai dit nou na die positiewe kant toe. Kom ons sê jy weet dat jy einde November op ‘n wonderbaarlike manier miljoene rande ryker gaan wees. Hoe dink jy sou dit jou lewe beinvloed het? Hoe gaan dit jou vertroue in die Here beinvloed? Wil jy regtig weet hoe die toekoms lyk … al is dit goed òf sleg? 

Kom ek neem jou terug na my gesprek met my vriend. Hoe meer hy die Here vra: “Hoe lyk my toekoms?”, hoe meer kom die teks Ps 119:105: “U Woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad” , en dis ál wat hy kry … net dit. 

 Wat vertel ons vir mekaar in hierdie onseker tye? Hoekom gaan sien mense sogenaamde profete? Om wat te hoor? Miskien het jy ook al gaan “hoor”, net om teleurgestel te word. Want jy sien, niemand sal ooit vir jou vertel dat dit bitter swaar sal gaan, dat jy dalk alles sal verloor, en dat ‘n vreeslike moeilike tyd vir jou voorlê nie; en dan boon-op, dat dit die Here se wil is. 

Ander vriende van ons kry baie duidelik die boodskap van die Here, so 4 jaar gelede, dat hulle alles hier moet oppak en Kaap toe verhuis om ‘n nuwe besigheidsgeleenthied daar aan te pak. Met groot opgewondenheid vertrek hulle na ‘n idiliese dorpie, bou ‘n groot huis en doen flink sake. Net om ‘n paar jaar later alles te verloor. Alles. Dit het nou onlangs gebeur. In hierdie tyd gaan hulle deur hel, spartel, kry maagsere, het ongelòòflike bekommernis. Hulle hele wêreld stort in duie. En toe kom daar uitkoms, waar hulle voor kan begin in goeie omstandighede. Die vraag is: waar was die Here? Kom ek sê jou waar die Here was. BY hulle!! Elke tree, elke oomblik, sonder ophou. 

Ps 94:12-19 
Dit gaan goed met die mens wat deur U opgevoed word, Here, vir wie U onderrig in u woord en vir wie U rus gee na tye van teëspoed. Maar vir die goddelose word die graf reeds gegrawe. Die Here verstoot nie sy volk nie, die volk wat aan Hom behoort, laat Hy nie in die steek nie. Die regspraak sal weer regverdig wees, alle opregtes sal hulle daaraan kan hou. Wie staan by my teen dié wat my leed aandoen? Wie help my teen mense wat my veronreg? As die Here my nie gehelp het nie, was die stilte van die graf seker al my tuiste! Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring 

Toe ek gedink het my voete gly, het U troue liefde my regop gehou, Here. Die vriendin se getuienis was dat hulle nog nooit in hulle lewe so naby aan die Here was nie, nog nooit Sy nabyheid so intens ervaar het nie, en nog nooit soveel by Hom geleer het nie. My vraag is: sou hierdie vriende van my die pad vorentoe wou weet? Ek glo nie. Weet jy wat is ons probleem? Ons glo hierdie stories van mense dat dit nie swaar kan gaan met ‘n Christen nie. En dat daar geen doel daarmee kan wees dat ons moet swaarkry nie. Dit is nie waar nie, want my wil is nie God se wil nie. As die Here wil, kan Hy my stroop van alles, Hy kan elke ding van my af wegvat, as Hy ‘n hoër doel het wat Hy daardeur wil bereik. Jy sien, as ek en jy gestroop van alles en nakend voor Hom staan, dan het Hy ons volle aandag. As daar niks oor is waarop ek kan staamaak nie, as ek op niks kan terugval nie, as ek géén ander kruk het nie, kan Hy op ‘n wonderbaarlike manier met ons werk. Dit is tye waar die mense elke stukkie vertroue op sy Skepper plaas, homself ten volle ontbloot voor sy Maker, en alles aan Hom oorgee.  

Job 42:1-5
Daarna het Job vir die Here gesê: "Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit.
 Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie: u wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê: Luister terwyl Ek praat, Ek sal vra, antwoord jy My. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien

Toe Job alles verloor, toe sien hy die Here, toe verstaan hy, toe leer hy die Here ken. Vir wie gaan vra jy vir raad in moeilike tye? Vir mense van wie Job in vers 3 praat? “Wie is dit wat U bedoelinge wou dwarsboom”? My vriend oppas vir wie jy raadpleeg in moeilike tye. Dit kan dalk net die Here wees wat besig is met jou.  

Wil jy die pad vorentoe weet? Vir wie vra jy?

Jer 23:16-17
So sê die Here die Almagtige: Julle moenie luister na wat die profete sê nie, die profete wat vir julle as profete optree. Hulle wek vals verwagtings by julle, hulle praat oor visioene wat hulle self uitdink, nie oor wat die Here sê nie. Hulle hou aan om vir dié wat My minag, te sê: "Die Here sê daar sal vrede vir julle wees." Vir dié wat hardkoppig is, sê hulle: "Daar sal nie 'n ramp oor julle kom nie."

As jy die hele Jeremia 23 lees sien jy dat die profete lieg (in die Naam van die Here), en sê dat niks slegs sal gebeur nie. Terwyl die Here besig is met ‘n woestyntyd met sy volk – met ‘n doel! 

Wat is my punt?
1)
     Die Here kan besluit om ons deur die bitter swaar van die woestyn te vat
2)
     Die Here kan ons stroop van alles as Hy voel om sò met ons te werk.
3)
     Die Here is steeds elke oomblik van die tyd by ons, en beskerm ons, en versorg ons. 
4)
     Die Here het altyd ‘n doel met dinge wat met ons gebeur.
5)
     Die Here is nie noodwendig kwaad vir ons in sulke tye nie.
6)
     Die Here wil nie hê dat jy Sy pad met jou vorentoe moet sien nie.
7)
     Ná die woestyn sal jy iewers by ‘n oase uitkom.
8)
     Hy wil hê dat jy sal aanhou om op Hom alleen te vertrou.
9)
     Jy sal eendag sê: dit was goed; nou verstaan ek. 

Ps 119:105 U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad…. ‘n  kringetjie lig vir die volgende tree. Nét genoeg vir een tree – nie ‘n “spotlight” nie. 

Moenie die toekoms wil weet nie, vertrou net op die Here. 

In die huis van my Vader is daar baie wonings

Hemelse burgerskap

Joh. 14:2-3 – “In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.”

Christene het ‘n hemelse bestemming. Ons moet dit altyd in gedagte hou en daardeur gemotiveer word om dinge te doen wat ewigheidswaarde het. Moet jou nie teen die beperkings van jou aardse bestaan blind staar en net vir die dinge van hierdie wêreld leef nie.

Ons is in die eindtyd, baie naby aan die wederkoms van die Here Jesus. In die profetiese rede van Christus word ons duidelik gewaarsku om nie deur ‘n valse Christus van die duiwel mislei te word en sodoende van die ware Christus afvallig te raak nie. Jesus het gesê: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei” (Matt. 24:4-5). Hierdie misleiding sal op die onbybelse idee gebaseer wees dat alle gelowe dieselfde God aanbid, en dat hulle almal hande moet vat om vrede en eenheid op aarde te bring. Hierdeur sal die weg vir die verskyning van die Antichris voorberei word. Ons moet onsself nie deur sulke valse opvattings laat mislei en sodoende na ‘n mensgemaakte, aardse koninkryk begin soek nie.

Die Here Jesus is uniek en ver bo al die afgode verhewe. Ons moet net in Hom glo, want Hy het gesê dat niemand na die Vader kan gaan behalwe deur Hom nie. Daar is geen ander pad hemel toe nie. Hoe sal ons ontvlug as ons só ‘n groot saligheid verontagsaam? Wanneer ons die Christelike evangelie in die geloof aanvaar, verkry ons die ewige lewe en word daar ‘n wonderlike toekoms aan ons gebied.

Gebed: “Ons loof U, Here, dat die huidige wêreld nie ons eindbestemming is nie, want ons is op pad na ons ewige tuiste in die hemel. Help ons om ons hemelse burgerskap altyd voor oë te hou, sodat ons nie aardgebonde sal begin leef, aan ‘n aardse koninkryk sal begin bou, en ook na ‘n aardse Christus van alle gelowe sal begin soek om ons te verenig en te lei nie. Ons dank U dat ons in hierdie tyd van toenemende geestelike verval en multigodsdienstige denke steeds vrye toegang tot u genadetroon het – daar waar ons in die lig van u teenwoordigheid alles duidelik kan sien – ook die gevare wat ons bedreig. Ons dank U veral ook vir die profetiese woord wat ons pad in ‘n donker wêreld verlig. U het ons oor hierdie tyd kort voor u wederkoms gewaarsku dat daar valse christusse en valse profete sal opstaan om die wêreld deur misleiding vir die openbaring van Satan se koninkryk op aarde voor te berei. Net U kan ons deur u Woord en u Heilige Gees in staat stel om die ware Christus duidelik van die nuwe wêreldorde se valse Christus te kan onderskei. Bereik u doel met ons lewens, o Here, om Jesus ontwil. Amen.”

Bly in My, soos Ek in julle

Voortgesette toewyding

Johannes 15:4 en 6 – “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie... As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.”

Nadat ons gered is, het ons ‘n verpligting om in Christus te bly en nie weer van Hom afvallig te raak nie. Daar is verskillende moontlikhede vir afvalligheid. Die een is om van die waarheid van die Woord afvallig te raak. Paulus sê vir die Galásiërs wat saam met hulle Christenskap ook die wet wou onderhou: “Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval” (Gal. 5:4). Die ander, meer algemene manier van afvalligheid is wanneer Christene weer na ‘n sondige lewenswandel terugkeer. Paulus sê vir sulke mense: “Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie” (Heb. 3:12-13). ‘n Verdere rede vir afvalligheid is wanneer mense die integriteit van God se Woord aantas deur dit te verander. Die Here Jesus sê: “As iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe” (Op. 22:19).

Alle vorms van afvalligheid behels die verlaat van Christus se liefde soos wat dit in die evangelie van verlossing neerslag vind. Sulke persone maak hulleself deur hul optrede en veranderde oortuigings van Christus los. Hulle volhard nie op die pad van die Here nie en bly dus nie in Hom nie. Hy sê vir sulke afvalliges: “Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou” (Op. 2:4-5).

Wat word van ons verwag as ons in Christus wil bly? Vasberadenheid en toewyding. Ons moet die volle wapenrusting van God aantrek sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel (Ef. 6:10-12). Hy wil ons van die pad van die Here aftrek, en ons moet hom weerstaan. Ons kán teen alle versoekings en aanslae oorwin, daarom sê die Here Jesus: “Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee” (Op. 2:25-26). Moenie die stryd gewonne gee en omdraai nie.

Gebed: “Dankie, Here Jesus, dat U ons van die Bose kan bewaar, en ons ook geleer het om daagliks vir u beskerming te bid. Gee dat ons nie die slagoffers van misleiding sal word nie, maar dat ons onbeweeglik vas sal staan in die vryheid waarmee U ons vrygekoop het. Help ons om nie links of regs van u Woord af te wyk nie. Mag u genade oor ons oorvloedig wees. Amen.”

 

Die noodsaaklikheid van heiligmaking 1 Thess. 4:3, 7 en 8 – “Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery... Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, v

Die noodsaaklikheid van heiligmaking

1 Thess. 4:3, 7 en 8 – “

Die noodsaaklikheid van heiligmaking

1 Thess. 4:3, 7 en 8 – “Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery... Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.”

Die Here het nie net gekom om ons siele te red nie, maar ook om ons te heilig, daarom is Hy ons verlossing én ons heiligmaking (1 Kor. 1:30). Paulus sê: “Christus het die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het... sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees” (Ef. 5:25-27). Hy het twee genadewerke vir ons gedoen, daarom moet ons nie by die werk van verlossing berus nie, maar ook deur ‘n volle oorgawe na heiligmaking soek. Ons moet met die Heilige Gees vervul word, sodat ons deur die Gees kan wandel om in alle opsigte deur Hom gelei te word.

Mense wat nie geestelike Christene is nie, dra nie die vrug van die Gees in hulle lewe nie, maar is steeds onder die oorheersing van die vlees. Sulke vleeslike Christene word in 1 Kor. 3:1-3 beskryf, en die hoofkenmerk van hulle lewe is twis, jaloersheid en tweedrag. Volgens 1 Thess. 4:3 en Ef. 5:18 kom hoerery en dronkenskap ook soms onder hulle voor. Die Here wil hê dat Christene as ‘n saak van dringendheid hulleself moet ondersoek, alle sondes en vleeslikheid bely, en ‘n volle oorgawe maak om heilig en godvrugtig te wandel.

Wat word van vleeslike Christene wat nooit die stap tot heiligmaking geneem het nie? Hulle bly geestelik onvolwasse, dra nooit vrugte wat by die bekering pas nie en sal eendag met leë hande voor die Here verskyn, gered asof deur vuur heen (1 Kor. 3:15). Hulle is die lui diensknegte wat nie hulle talente in die diens van die Here gebruik het nie. Die Here wil beslis nie hê dat ons sulke nuttelose lewens sal lei nie, daarom sy duidelike opdrag dat ons heiligmaking deelagtig moet word. Sonder dit kan ons nie in sy koninkryk diensbaar wees nie.

Gebed: “Dankie, Here, dat daar vir elkeen van ons ‘n hoë roeping van God in Christus Jesus is, en dit is om heilig en oorwinnend te leef, sodat ons bruikbare instrumente in u reddende regterhand kan wees. Wat ‘n vreugde om oorwinning oor sonde te kan verkry en in die uitbreiding van u koninkryk gebruik te kan word. Heilig ons in u diens. Ons vra dit in die heilige Naam van Jesus Christus, u Seun. Amen.” julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery... Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.”

Die Here het nie net gekom om ons siele te red nie, maar ook om ons te heilig, daarom is Hy ons verlossing én ons heiligmaking (1 Kor. 1:30). Paulus sê: “Christus het die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het... sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees” (Ef. 5:25-27). Hy het twee genadewerke vir ons gedoen, daarom moet ons nie by die werk van verlossing berus nie, maar ook deur ‘n volle oorgawe na heiligmaking soek. Ons moet met die Heilige Gees vervul word, sodat ons deur die Gees kan wandel om in alle opsigte deur Hom gelei te word.

Mense wat nie geestelike Christene is nie, dra nie die vrug van die Gees in hulle lewe nie, maar is steeds onder die oorheersing van die vlees. Sulke vleeslike Christene word in 1 Kor. 3:1-3 beskryf, en die hoofkenmerk van hulle lewe is twis, jaloersheid en tweedrag. Volgens 1 Thess. 4:3 en Ef. 5:18 kom hoerery en dronkenskap ook soms onder hulle voor. Die Here wil hê dat Christene as ‘n saak van dringendheid hulleself moet ondersoek, alle sondes en vleeslikheid bely, en ‘n volle oorgawe maak om heilig en godvrugtig te wandel.

Wat word van vleeslike Christene wat nooit die stap tot heiligmaking geneem het nie? Hulle bly geestelik onvolwasse, dra nooit vrugte wat by die bekering pas nie en sal eendag met leë hande voor die Here verskyn, gered asof deur vuur heen (1 Kor. 3:15). Hulle is die lui diensknegte wat nie hulle talente in die diens van die Here gebruik het nie. Die Here wil beslis nie hê dat ons sulke nuttelose lewens sal lei nie, daarom sy duidelike opdrag dat ons heiligmaking deelagtig moet word. Sonder dit kan ons nie in sy koninkryk diensbaar wees nie.

Gebed: “Dankie, Here, dat daar vir elkeen van ons ‘n hoë roeping van God in Christus Jesus is, en dit is om heilig en oorwinnend te leef, sodat ons bruikbare instrumente in u reddende regterhand kan wees. Wat ‘n vreugde om oorwinning oor sonde te kan verkry en in die uitbreiding van u koninkryk gebruik te kan word. Heilig ons in u diens. Ons vra dit in die heilige Naam van Jesus Christus, u Seun. Amen.”

Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê.

Die betaling van skuld

Romeine 13:8 – “Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê.”

Hierdie teks vereis onder meer dat mense nie by mekaar geld behoort te leen nie, want dit is ‘n sekere manier om spanning en selfs bitterheid tussen familielede, vriende en kollegas te skep. Hoe beter jy met die lener bevriend is, of hoe nader jy aan hom of haar verwant is, hoe makliker sal jy nalaat om die skuld stiptelik terug te betaal. Dit kan ‘n groot vertrouenskrisis skep en verhoudings erg vertroebel of selfs vernietig.

Die Bybelse beginsel is dat jy nie in die skuld moet leef nie. Indien jy geld nodig het, gaan na’n finansiële instelling. Hulle sal jou help indien jy die nodige sekuriteit kan aanbied. Indien jy dit nie kan aanbied nie, is jy in elk geval nie kredietwaardig nie. ‘n Huurkoop of ‘n verband op ‘n huis is in orde, omdat die voertuig of die huis die waarborg vir die lening is. Indien jy dit nie kan afbetaal nie, word daar bloot op die eiendom beslag gelê. Maak dus seker dat jy nie bo jou vermoë krediet aanvra nie, want dan kan jy alles verloor.

Wat ons wél aan mekaar skuld, is die liefde van God soos wat dit deur die kruisdood van die Here Jesus aan ons bekend gemaak is. Ons skuld dit aan die hele wêreld. Deur hierdie liefde het ons ‘n geskenk gekry wat aan ons vryspraak van sonde en die ewige lewe verleen. Die Here wil hê dat alle mense sy liefde en reddende genade deelagtig sal word, daarom verwag Hy van sy dissipels om hierdie goeie nuus met ‘n wêreld in sy nood te deel. Sy liefde dring ons om dit te doen. Paulus sê dat hy teenoor alle mense ‘n skuldenaar is, en daarom het hy verlang om aan almal die evangelie te verkondig (Rom. 1:14-15). Hierdie skuld wat ons as Christene teenoor die wêreld het, moet ons aanhou betaal totdat die Here kom.

Gebed: “Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U die wêreld só liefgehad het dat U u eniggebore Seun gegee het om die losprys vir ons sonde aan die kruis te betaal. Geseënde Here Jesus, baie dankie dat U u lewe afgelê het om die Vader se liefde vir ‘n verlore mensdom ‘n werklikheid vir ons te maak. Heilige Gees, dankie dat U die liefde van God in ons harte uitstort en ons ook dring om dit aan ander te verkondig. Ons skuld hierdie belangrike boodskap aan ‘n geestelik verblinde wêreld, en aanvaar ons rol as gestuurdes wat hierdie skuld aan die wêreld moet betaal. As ons dit nie doen nie, sal hulle sonder hoop en sonder God wees. Maak ons getrou in die uitvoering van die Groot Opdrag, om Jesus ontwil. Amen.”

Moenie eensydige besluite neem en só die bepaler van jou eie lotgevalle word nie.

en die Here in al jou besluite

Spreuke 3:6 – “Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.”

Dit is baie belangrik dat ‘n mens jou lewe in oorleg met die Here sal beplan. Moenie eensydige besluite neem en só die bepaler van jou eie lotgevalle word nie. Dit kan jou duur te staan kom. Die opdrag is dat ons die Here in al ons weë moet ken, m.a.w. in al ons besluite. Bid eers voordat jy ‘n finale besluit oor enigiets neem, en vra die Here om jou omstandighede na sy wil te beskik. Hy kan deure vir jou oopmaak of toemaak, daarom moet jy die saak aan Hom oorlaat. Dawid sê: “Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer” (Ps. 37:5). Wanneer ‘n deur toe is, moenie teen die prikkels skop en die deur probeer oop forseer nie, want dan dwing jy jou eie wil op die situasie af.

Behalwe vir die regte geleenthede waarvoor ons moet wag, moet ons ook seker maak dat die vrede van God in ons harte is. Wanneer jy baie onseker en selfs bang is om bv. jou werk te bedank, van woonplek te verander of na ‘n ander land te trek, wag eers totdat jy vrede oor die saak in jou hart het: “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus” (Fil. 4:6-7). As jy nog twyfel en nie vrede oor ‘n saak het nie, moet dan nie oorhaastige besluite neem nie.

Mense wat impulsief is, deurdink nie ‘n saak goed nie en is gewoonlik ook nie bereid om op die Here se leiding te wag nie. Hulle kan maklik uit die Here se wil beweeg, met ‘n verkeerde huweliksmaat trou, ‘n verkeerde beroepskeuse of studierigting maak, en ook verkeerde besluite oor verskillende aspekte van hulle lewe neem. Sulke mense moenie later, wanneer onaangename ervarings hulle deel is, vra waarom die Here dit oor hulle toegelaat het nie. Onder die aanstigting van die duiwel, of die begeerlikhede van hulle eie, ongekruisigde vlees, het hulle self die besluite geneem wat na hulle probleme gelei het. Volg liewer Salomo se beproefde raad: “Ken die Here in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.”

Gebed: “Ons dankie U, Here Jesus, dat U ons Leidsman en Herder is wat ons deur die lewe wil begelei. U wil ons na groen weivelde lei, na waters waar rus is. As ons U volg sal elke dal opgevul word en elke berg en heuwel wegsak; die krom draaie sal ‘n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk weë (Luk. 3:5). Maak ons bereid om u leiding te volg, en help ons dat ons prioriteite altyd reg sal wees. Ons moet eers die koninkryk van God en sy geregtigheid soek, dan sal al die ander dinge vir ons bygevoeg word. Help ons om dit te doen, ter wille van u oorwinnende Naam. Amen.”